Дидактичні матеріали для студентів

програми навчання, семінарські заняття, конспекти, лекції

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ"
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Кафедра міжнародних відносин, 7 семестр:
Зміст лекцій, література до курсу.

"АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ" ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Теми і план семінарських занять, завдання для самостійної роботи, основна і додаткова література. Питання до семестрового контролю студентів.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: "АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ"
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Програма навчальної дисципліни. Змістові модулі. Теми лекцій і семінарських занять. Система оцінювання знань студентів.

ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Лекції до курсу "Політичного аналізу". Питання для самоконтролю.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ЗАХИСТУ КУРСОВИХ ТА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ/МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ.
А.М. Киридон. Київ – 2008

Методологічними засадами кваліфікаційних досліджень мусять бути принципи історизму, об'єктивності, науковості, системності, поліфакторності, діалектики та детермінізму. Основне завдання – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

ЯК ПІДГОТУВАТИ ТА ЗАХИСТИТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
Навчально-методичний посібник. А.М. Киридон. – К.: КиМУ, 2009. – 132 с.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних вимог узагальнено й систематизовано необхідну інформацію щодо організації, підготовки та захисту наукових досліджень – від вибору теми до захисту наукової роботи. Матеріал посібника може слугувати методичним і практичним керівництвом для виконання наукових робіт для студентів, аспірантів.

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання.
д.і.н. проф. С.С.Троян. Рівне: РІС КСУ, 2009. – 58 с.

Зміст курсу охоплює характеристику основних етапів розвитку міжнародних відносин і міжнародних систем, головні події міжнародного життя від завершення Першої світової війни 1914-1918 рр. до початку ХХІ століття. Окрема тема присвячена проблемам періодизації історії міжнародних відносин.

ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.
Програма навчальної дисципліни.
Троян С.С., Вівчар І.В.
РісКСУ, 2009. – 32 с.

Науково-категоріальний апарат курсу дозволяє простежити закони і закономірності процесів розвитку наукових знань, сприяє формуванню творчого потенціалу дослідника, формує наукове мислення.
Перелік питань до заліку з курсу «Основи науково-дослідної роботи».

ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.030405 – “Країнознавство”
д.і.н. проф. С.С.Троян. Рівне: РІС КСУ, 2009.

Використання на практиці політичного аналізу – сукупності різних наукових методик, за допомогою яких можна досліджувати конкретні політичні події та політичні ситуації, будувати гіпотези з приводу їх можливого розвитку та виробляти рекомендації по прийняттю компетентних політичних рішень.

ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.30405 - Країнознавство
д.і.н. проф. С.С.Троян. Рівне: РІС КСУ, 2009.

Головне завдання політології міжнародних відносин полягає в систематизації, узагальненні та подальшому розвитку теоретичних знань, практичних умінь і навичок у галузі міжнародного життя, аналізу різноманітних процесів і явищ на міжнародній арені з використанням історичного досвіду та сучасних методик їх вивчення.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсу «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів спеціальності “Історія”
д.і.н. проф. С.С.Троян. Дніпро: НУ, 2010.

Вимоги до організації і проведення наукового дослідження, підготовки та оформлення кваліфікаційної і наукової роботи в межах дослідження, оприлюднення  результатів у наукових виданнях; порядок і методика роботи з джерелами інформації та науковою літературою з історії, міжнародних відносин і зовнішньої політики; вимоги до підготовки та процедура захисту випускних кваліфікаційних робіт

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів спеціальності “Історія”
д.і.н. проф. С.С.Троян. Дніпро: НУ, 2010.

Зміст курсу передбачає висвітлення основних теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідної діяльності, тобто теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного проведення студентами наукових досліджень і підготовки випускних кваліфікаційних робіт.

КІЛЬКА ПОРАД ДОСЛІДНИКУ
для студентів спеціальності “Історія”
д.і.н. проф. С.С.Троян. Рівне: РІС КСУ, 2010.

На що потрібно звернути увагу при написанні історіографічного огляду, характеристики постаті історика, тексту наукового дослідження тощо.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. КРАЇНОЗНАВСТВО
д.і.н. проф. С.С.Троян

словник у 2-х частинах
Харків: Основи, 2011. Ч. І. - 127 с.; Ч. ІІ. - 125 с.

СВІТ НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (кінець ХІХ – середина ХХ ст.).

 навчальний посібник
Харків: Основи, 2013. 240 с.

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ
навчальний посібник

Троян С.С., Киридон А.М., Герасимчук Т.Ф.
К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с., 97 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ
навчальний посібник

Троян С.С., Киридон А.М., Герасимчук Т.Ф.
Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. 307 с. 173 с.

моб. телефон:
+38 050 147 52 73

2010-2021 ©
Всі права застережено.