МІЖНАРОДНІ  ВІДНОСИНИ

ПЕРША ТА ДРУГА СВІТОВІ ВІЙНИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
(до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн): Монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. С. С. Трояна. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 316 с.

Монографія присвячена 100-річчю початку Першої та 75-літтю початку Другої світових воєн і охоплює широке коло актуальних проблем двох глобальних конфліктів ХХ ст. Вони згруповані в два змістовних блоки. У першому – Перша і Друга світові війни: причини, характер і міжнародні наслідки – предметом дослідження, зокрема, стали питання «світової політики» Німецької імперії як предтечі Першої світової війни, політика європейських держав, Японії, США у 1914–1945 рр., вплив глобальних конфліктів на країни і народи Центральної та Східної Європи, підсумки і наслідки Першої світової війни, проблеми військового полону, інтернованих і біженців у результаті глобальних зіткнень.
Друга частина – Український вимір Першої і Другої світових воєн – охопила широке коло таких проблем як Україна і «українське питання» в Першій і Другій світових війнах, інформаційні процеси на території України в 1939–1945 рр., ідеологія та практика націоналістичного руху України під час Другої світової війни, а також контекст порозуміння довкола трагічних подій на Волині у 1943 р. Монографія призначена для фахових істориків, міжнародників, політологів і соціологів, учителів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями Першої та Другої світових воєн і міжвоєнного періоду.

 Троян С.С.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ (АНАЛІЗ. ПРОБЛЕМИ. ПРОГНОЗИ): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – 189 с.

Монографія присвячена аналізу базових тенденцій еволюції міжнародних відносин і зовнішньої політики внаслідок геополітичних зрушень після 1991 року. У теоретико-прикладному ключі досліджено засади, еволюцію, фундаментальні напрямки і проблеми зовнішньої політики провідних держав сучасного світу.

Автори також приділили увагу відносинам конкретних держав, чия політика є предметом аналізу в пропонованій монографії, з Україною.

УКРАЇНА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДВО- І БАГАТОСТОРОННІХ ВІДНОСИН
(1991 – 2013 рр.): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – 226с.

Монографія у змістовному плані включає кілька блоків, але далеко не вичерпує повного спектру зовнішньої політики України. Розділ перший характеризує системи міжнародних відносин після зникнення біполярного світу, основні тенденції її еволюції. Другий і третій розділи аналізують два концептуальних стратегічних вектора зовнішньої політики України – її відносини з Російською Федерацією і Європейським Союзом. Четвертий і п’ятий розділи – українсько-польські відносини й особливості співробітництва з провідними європейськими державами (ФРН, Францією, Великою Британією, Італією, Іспанією, Туреччиною). Шостий розділ – відносин України з державами азійського геополітичного простору (Іран, Китай, Японія, Південна Корея). Зовнішньополітична і дипломатична діяльність України в контексті подій «арабської весни».

Киридон А.М., Троян С.С.
РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ СЕРПНЯ 2008 РОКУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ: Монографія / А.М.Киридон, С.С.Троян. – К., 2009. – 78 с.

Основні глобальні та регіональні причини виникнення російсько-грузинського конфлікту у серпні 2008 р., та його вплив на економічний і політичний розвиток незалежної України, визначено уроки для української держави та суспільства. Роль процесів глобалізації, інституційної кризи, розпаду радянської держави у виникненні російсько-грузинського конфлікту, аналіз його наслідків у сфері формування українсько-російських відносин. Обгрунтовано необхідність посилення безпекової складової у загальнодержавній концепції розвитку України.

Будз М.Д., Мартинюк В.О., Постоловський Р.М, Троян С.С.  КОМПЛЕКСНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО (основні поняття, категорії, країни, персоналії): Словник-довідник. - Київ, 2003. - 256 с.

У довіднику наведені основні поняття та визначення з країнознавства, подана методика країнознавчих досліджень, охарактеризовані основні персоналії, слов’янські та великі країни світу і країни, з якими Україна має тісні політичні й економічні зв’язки. Додаток містить природні, економічні, демографічні характеристики в планетарному масштабі. Призначається для студентів вищих навчальних закладів (спеціальності “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”, “Країнознавство”.

Троян С.С., Киридон А.М.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМНОМУ ВИМІРІ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Дається обґрунтування теоретико-методологічне концептуальне розуміння основних понять із галузі історії міжнародних відносин.
Охарактеризовано головні етапи в розвитку системи міжнародних відносин або геополітичні епохи нового і новітнього часу. Визначено основні тенденції або вектори еволюції сучасної системи міжнародних відносин.

Троян С.С.
ГЛОБАЛЬНО-ПІДСИСТЕМНИЙ ВИМІР ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Розвідка присвячена категоріальному розумінню і визначенню сучасної - після припинення існування Радянського Союзу та світової системи соціалізму - епохи міжнародних відносин, а також безпосередньому переліку та характеристиці головних тенденцій і перспектив розвитку міжнародних відносин у глобальному, регіональному і периферійному вимірах.

ТроянС.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У статті обґрунтовується теоретико-методологічне концептуальне бачення підходів викладу матеріалу з міжнародної тематики у шкільному курсі всесвітньої історії, дається авторський підхід до аналізу контексту новітніх міжнародних відносин (характеристика їх системи, закономірностей і тенденцій розвитку після рубежу 80 – 90-х років XX ст.), охарактеризовано принципові позитиви та „вузькі місця” у висвітленні різних аспектів міжнародних відносин у підручниках з новітньої історії для 10-11 класів.

Сергій Троян
ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ У СОЦІОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розкрито зміст транскордонного співробітництва як засобу налагодження конструктивних відносин між прикордонними регіонами та територіальними громадами держав, що мають спільний кордон. Проаналізовано суть і суспільну роль єврорегіонів, у тому числі за участю України. Визначено демократичні чинники оптимізації єврорегіональної співпраці України.

Троян С.С.
КОМПРОМІС МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РУМУНІЄЮ В РЕГІОНІ ЧОРНОГО МОРЯ: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ ЯК "ЯБЛУКО РОЗБРАТУ"

Стосунки з Румунією: складність проблеми і неоднозначність трактування. Системний історико-політологічний аналіз з багатовимірним історичним підходом: – історія ґенези проблеми; – досудовий етап; – етап прийняття рішення МС; – інтерпретації результатів судового рішення у розрізі "перемог" і "поразок" сторін.

Сергій Троян
УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ
У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Об’єднання Європи актуалізує проблеми інтеграції і співробітництва для тих країн, які включаються у роботу загальноєвропейських структур. На цьому етапі вагому роль набуває транскордонне співробітництво між сусідами, поновлення втрачених позицій на ринках сусідніх держав, підняття зовнішніх економічних взаємин на новий рівень.

Киридон А.М., Мартинюк В.О., Троян С.С. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ – КРАЇНОЗНАВСТВО (основні терміни, держави, персоналії): Словник-довідник. – Рівне, 2011.– 349 с.

У довіднику наведені основні поняття та визначення з міжнародних відносин і країнознавства, подана методика країнознавчих досліджень, охарактеризовані основні персоналії, слов’янські та великі держави світу і держави, з якими Україна має тісні політичні й економічні зв’язки. У додатку містяться природні, економічні, демографічні та інші характеристики в планетарному масштабі. Для учителів історії, правознавства, географії; учнів шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “Історія”, “Міжнародні відносини”, “Країнознавство”.

ТРОЯН Сергій Станіславович

Троян С.С.
„DIALOG WŁADZY” NA NOWOCZESNEJ UKRAINIE DOBY KRYZYSU POLITYCZNEGO: DYSONANS, KAKOFONIA, POŁACZENIE?

The Dialogue of Power in Modern Ukraine: Dissonance, Cacophony, Harmony in the Era of Political Crisis? — „The Dialogue of Power” in the Ukraine in the conditions of political crisis is considered at its three levels: power-power (dialogue between different branches of state power); power – local government; power of the state – the society (dialogue between the state power and the citizens and the non-governmental organizations). Виступ на міжнародній конференції, Вроцлав, 2010р.

Ałła Kyrydon, Sergij Trojan
„LABORATORIUM HISTORUKA”: HISTORYK I WPŁYWY NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Globalizm zmienia postawy poznawcze historyków. Dla współczesnej historii ważne stają się nowe technologie — internet, telefonia komórkowa, nośniki cyfrowe, które niezwykle szybko zmieniają naszą rzeczywistość. Pojawia się więc problem, jak za tym nadążyć. Te nośniki, informacje i przekazy kreują pewną postawę, którą obserwują historycy.

ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 рр.: ВИТОКИ, ХАРАКТЕР, НАСЛІДКИ

Монографія, наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 536 с

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА У ФОКУСІ  «ПЛИННОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ»: МІЖНАРОДНА І ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

Монографія, наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна

К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 280 с.

АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ: ВИТОКИ, ПРИЧИНИ, ЕТАПИ

С.С.Троян, стаття// Історія в рідній школі: науково-методичний журнал. – Київ: Педагогічна преса, 2018. – № 1. - С.27-29.

ВЕЛИКІ ДЕРЖАВИ У СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1914–1918: ПРОТИСТОЯННЯ ІДЕЙ І ДИПЛОМАТІЙ

 д.і.н. проф. С.С.Троян, монографія

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 152 с.

моб. телефон:

+38 050 147 52 73

2010-2021 ©

Всі права застережено.