ПОЛІТОЛОГІЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ: Навчальний посібник / Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. – Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. – 307 с.

Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики: відображено концептуальне розуміння теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства, теорії міжнародних відносин. Висвітлено сутність, форми та роль у функціонуванні суспільства політики та політичної влади. Охарактеризовано формаційні, режимні, функціональні, партійні, виборчі, ідеологічні політичні системи. Розкрито особливості взаємодії права та моралі у міжнародних відносинах. Зроблено теоретико-політологічний аналіз сучасної української державності. Посібник складається із вступу і 4 розділів, які включають 16 тем, забезпечений питаннями для контролю знань і самостійної роботи, тематикою семінарських занять, ділових ігор, диспутів, тренінгів і круглих столів, темарієм курсових (кваліфікаційних) робіт, довідковим апаратом.

Троян С.С.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Україна, за визначенням С.Хантінгтона, належить до так званих „розколотих” цивілізацій регіонального чи локального рівня. Локальна цивілізація - це окреме самобутнє цивілізаційне утворення, неповторний синтез соціокультурних, етнонаціональних, релігійних, технологічних та інших особливостей, притаманних великій групі людей, об’єднаних спільністю духовних цінностей, історичних доль і геополітичних домагань.
Однак водночас, наша держава знаходиться на перехресті трьох великих і потужних цивілізаційних просторів - західноєвропейського, євразійського, ісламського - і в українському суспільстві очевидні розходження щодо відповідних культурно-цивілізаційних орієнтацій.
Належність України до периферійних зон декількох цивілізацій дозволяє визначити її приналежність до розколотих цивілізацій.

Киридон А.М.
ДЕРЖАВА – ЦЕРКВА – СУСПІЛЬСТВО: ІНВЕРСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ

У монографії проаналізовано вузлові проблеми ґенези державно-церковних відносин в Україні в хронологічних межах від рубежу ХІХ до початку ХХ ст. Особлива увага приділена аналізу ситуації в трикутнику «держава - церква - суспільство» на прикладі радянської України. Досліджено конструктивний потенціал впливу релігії на соціальні процеси, переосмислено процеси церковного та міжцерковного середовища з екстраполяцією на державу та суспільство. Методологічна конструкція наукового дослідження ґрунтується на міждисциплінарному синтезі та використанні базових принципів актуалізму й історичних реконструкцій. Поєднано дві перспективи дослідження – погляд із сучасного в минуле і погляд із минулого в сучасне. Призначено для викладачів, учителів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами відносин між державою, церквою і суспільством.

С.С. Троян
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ:
АРХІТЕКТОНІКА СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Стаття має характер теоретико-концептуальної конструкції, побудована на основі компаративного аналізу дискурсів сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща. Досліджено специфіку соціальної пам’яті українців і поляків і національних політик пам’яті. (Доповідь, виголошена на конференції «Знаки питання в історії…», Ніжин, травень, 2011 р. та опублікована)

A.KYRYDON Prof., dr. hab.; S.TROJAN Prof., dr. hab.
KAPITAŁ SPOŁECZNY MAŁYCH MIAST POLSKI (PRZYPADEK KROSNA)

Ujęcie kapitału społecznego. Z badań socjologicznych wynika, że w coraz większym stopniu decydują o wzroście znaczenia kultury w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju zasoby społeczne i kulturowe mieszkańców, wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, w określone wartości oraz normy społeczne, które odpowiednio wykorzystane, w praktyce łącznie decydują o rozwoju.

Троян С.С.
ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ: СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАРАТИВНЫЙ ДИСКУРС

Постановлением Международного объединения грантодателей на реализацию в течение трех лет научно-исследовательского проекта «Войны памяти» выделено 1 млн. евро. Цель - исследование культурного ландшафта в контексте «войн памяти» между тремя государствами – Россией, Украиной и Польшей. Возглавить его должен известный западный ученый Александ Эткинд.

Троян С.С., Киридон А.М.
ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: КРОС - ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвідка акцентує увагу на двох ключових моментах: відтворення етапів українського державотворення з метою пошуку точки відліку процесу «відродження»; крос-історичний  аналіз проблеми, обґрунтування необхідності створення нової концептуальної схеми державотворення сучасної незалежної України, відмовившись від пошуку аналогів в історичному вимірі у минулому розвитку української державності.

С.С. Троян
ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ П'ЯТОЇ РЕСПУБЛІКИ І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ФРАНЦУЗЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

розділ монографії: Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти, ДАУ при МЗС України, Київ 2015. - С.27-38. 12 с.


УКРАЇНА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДВО- І БАГАТОСТОРОННІХ ВІДНОСИН (1991 – 2013 рр.)

наукова редакція д.і.н. проф. С.С.Трояна.
монографія, ДАУ при МЗС України, 
Київ: 2014. 224 с.


«СМЕНА ПАРАДИГМЫ»: УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 2013 – 2014 гг.

розділ монографії: Украина между двух миров: ожидания и реалии (2013 – 2020). – Люблин: Институт Центральной Европы, 2020. – С. 13-29. 17 с.


ГРУЗІЯ-2008 – УКРАЇНА-2014: РОСІЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ ДОМІНУВАННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

розділ монографії: Między Wschodem a Zachodem: Kaukaz wczoraj i dziś, Tom III, Redakcja V.Zadunajski, D.Popek, Rzeszów: UR, 2018. - С.101-120. Киридон А.М.

 

моб. телефон:

+38 050 147 52 73

2010-2021

© Всі права застережено.