Дидактичні матеріали для студентів

програми навчання, семінарські заняття, конспекти, лекції, питання до іспиту-заліку

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
"МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ"
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Скачати програму
(у форматі .docх)

Кафедра міжнародних відносин, 7 семестр:
Зміст лекцій, література до курсу.

"АНАЛІЗ  ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ"
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Скачати програму
(у форматі .docх)

Теми і план семінарських занять, завдання для самостійної роботи, основна і додаткова література. Питання до семестрового контролю студентів.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: "АНАЛІЗ  ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ"
д.і.н. проф. С.С.Троян.

Скачати програму
(у форматі .doc)

Програма навчальної дисципліни. Змістові модулі. Теми лекцій і семінарських занять. Система оцінювання знань студентів

ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ.
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

д.і.н. проф. С.С.Троян.

Скачати програму
(у форматі .doc)

Лекції до курсу "Політичного аналізу". Питання для самоконтролю.

А.М. Киридон.

Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових та випускних кваліфікаційних / магістерських робіт.

Київ – 2008

Скачати методичку
(у форматі .doc)

 
 
 

Киридон А.М.
Як підготувати та захистити
кваліфікаційну роботу у вищому
навчальному закладі.
Навчально-методичний посібник
– К.: КиМУ, 2009. – 132 с.

Скачати методичку
(у форматі .doc)

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних вимог узагальнено й систематизовано необхідну інформацію щодо організації, підготовки та захисту наукових досліджень – від вибору теми до захисту наукової роботи. Матеріал посібника може слугувати методичним і практичним керівництвом для виконання наукових робіт. 

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів.

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання.

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Рівне: РІС КСУ, 2009. – 58 с.

Скачати методичку
(у форматі .doc)

Зміст курсу охоплює характеристику основних етапів розвитку міжнародних відносин і міжнародних систем, головні події міжнародного життя від завершення Першої світової війни 1914-1918 рр. до початку ХХІ століття. Окрема тема присвячена проблемам періодизації історії міжнародних відносин.

Основи науково-дослідної роботи. Програма навчальної дисципліни.

Троян С.С.,  Вівчар І.В.
Ріс КСУ, 2009. – 32 с.


Скачати програму
(у форматі .doc)

Науково-категоріальний апарат курсу дозволяє простежити закони і закономірності процесів розвитку наукових знань, сприяє формуванню творчого потенціалу дослідника, формує наукове мислення.
Перелік питань до заліку з курсу «Основи науково-дослідної роботи».

ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.030405 – “Країнознавство”

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Рівне: РІС КСУ, 2009.

Скачати методичку
(у форматі .doc)

  Використання на практиці політичного аналізу – сукупності різних наукових методик, за допомогою яких можна досліджувати конкретні політичні події та політичні ситуації, будувати гіпотези з приводу їх можливого розвитку та виробляти рекомендації по прийняттю компетентних політичних рішень.

ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.30405 - Країнознавство

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Рівне: РІС КСУ, 2009.

Скачати методичку
(у форматі .doc)

Головне завдання політології міжнародних відносин полягає в систематизації, узагальненні та подальшому розвитку теоретичних знань, практичних умінь і навичок у галузі міжнародного життя, аналізу різноманітних процесів і явищ на міжнародній арені з використанням історичного досвіду та сучасних методик їх вивчення.

Робоча навчальна програма курсу «Методологія наукових досліджень»

для студентів спеціальності “Історія” 

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Дніпропетровськ: НУ, 2010.

Скачати програму
(у форматі .doc)

Подані вимоги щодо організації і проведення наукового дослідження, підготовки та оформлення випускної кваліфікаційної, і наукової роботи в межах дисертаційного дослідження, оприлюднення їхніх результатів у наукових виданнях; порядок, правила і методика роботи з джерелами інформації та науковою літературою з історії, історії міжнародних відносин і зовнішньої політики, вимоги до підготовки та процедура захисту випускних кваліфікаційних робіт

Модульна контрольна робота з дисципліни: «Методологія наукових досліджень»

для студентів спеціальності “Історія” 

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Дніпропетровськ: НУ, 2010.

Скачати методичку
(у форматі .doc)

Зміст курсу передбачає висвітлення основних теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідної діяльності, тобто теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного проведення студентами наукових досліджень і підготовки випускних кваліфікаційних робіт.

 

 

 

 

Кілька порад досліднику

для студентів спеціальності “Історія” 

д.і.н. проф. С.С.Троян.
Рівне: РІС КСУ, 2010.

 

Скачати методичку
(у форматі .doc)

На що потрібно звернути увагу при написанні історіографічного огляду, характеристики постаті історика, тексту наукового дослідження тощо.

 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
Make a Free Website with Yola.