КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ: Навчальний посібник / Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. – Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. – 307 с.

 Скачати книгу 
(архівовано у форматі .zip) 

Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства, теорії міжнародних відносин. Висвітлено сутність, форми та роль у функціонуванні суспільства політики та політичної влади. Охарактеризовано формаційні, режимні, функціональні, партійні, виборчі, ідеологічні політичні системи. Розкрито особливості взаємодії права та моралі у міжнародних відносинах. Зроблено теоретико-політологічний аналіз сучасної української державності.
Навчальний посібник структурно складається із вступу і чотирьох розділів, які включають 16 тем. Він забезпечений питаннями для контролю знань і самостійної роботи, тематикою семінарських занять, ділових ігор, диспутів, тренінгів і круглих столів, темарієм курсових (кваліфікаційних) робіт, довідковим апаратом.

Троян С.С.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Скачати книгу 
(архівовано у
форматі .doc)  

Україна, за визначенням С.Хантінгтона, належить до так званих „розколотих” цивілізацій регіонального чи локального рівня. Локальна цивілізація - це окреме самобутнє цивілізаційне утворення, неповторний синтез соціокультурних, етнонаціональних, релігійних, технологічних та інших особливостей, притаманних великій групі людей, об’єднаних спільністю духовних цінностей, історичних доль і геополітичних домагань. 

Водночас, наша держава знаходиться на перехресті трьох великих і потужних цивілізаційних просторів - західноєвропейського, євразійського, ісламського - і в українському суспільстві очевидні розходження щодо відповідних культурно-цивілізаційних орієнтацій. 

Належність України до периферійних зон декількох цивілізацій дозволяє визначити її приналежність до розколотих цивілізацій.

 

Киридон А.М.
ДЕРЖАВА – ЦЕРКВА – СУСПІЛЬСТВО: ІНВЕРСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ

Скачати книгу 
(архівовано у
форматі .pdf)   

У монографії в розрізі історико-соціального дискурсу проаналізовано вузлові проблеми ґенези державно-церковних ввідносин в Україні в хронологічних межах від рубежу ХІХ-ХХ до початку ХХ ст. Особлива увага приділена аналізу ситуації в трикутнику «держава - церква - суспільство» на прикладі радянської України. Досліджено конструктивний потенціал впливу релігії на соціальні процеси, переосмислено увесь спектр процесів церковного та міжцерковного середовища з екстраполяцією на державу та суспільство. Методологічна конструкція наукового дослідження ґрунтується на міждисциплінарному синтезі та використанні базових принципів актуалізму й історичних реконструкцій. Вони дозволили поєднати дві перспективи дослідження – погляд із сучасного в минуле і погляд із минулого в сучасне. Особливість структури дослідження полягає у використанні при її побудові принципу ризоми. Це дозволило розглядати розділи монографії як окремі самостійні частини, які водночас змістовно нерозривно пов’язані між собою.
Для викладачів, учителів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами відносин між державою, церквою і суспільством.
 

С.С. Троян
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ:
АРХІТЕКТОНІКА СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Скачати статтю
(архівовано у форматі .doc) 

Стаття має характер теоретико-концептуальної конструкції, побудована на основі компаративного аналізу дискурсів сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща. Досліджено специфіку соціальної пам’яті українців і поляків і національних політик пам’яті.

(Доповідь, виголошена на конференції «Знаки питання в історії…», Ніжин, травень, 2011 р. та опублікована)

 

AŁŁA KYRYDON Profesor, dr. hab.
SERGIJ TROJAN Profesor, dr. hab.

KAPITAŁ SPOŁECZNY MAŁYCH MIAST POLSKI
(PRZYPADEK KROSNA)

Скачати книгу 
(архівовано у форматі .doc)   

Ujęcie kapitału społecznego. Z badań socjologicznych wynika, że w coraz większym stopniu decydują o wzroście znaczenia kultury w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju zasoby społeczne i kulturowe mieszkańców, wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, w określone wartości oraz normy społeczne, które odpowiednio wykorzystane, w praktyce łącznie decydują o rozwoju.

Троян С.С.
ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ: СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАРАТИВНЫЙ ДИСКУРС

Скачати книгу 
(архівовано у форматі .doc)  

Постановлением Международного объединения грантодателей на реализацию в течение трех лет научно-исследовательского проекта «Войны памяти» выделено 1 млн. евро. Цель - исследование культурного ландшафта в контексте «войн памяти» между тремя государствами – Россией, Украиной и Польшей. Возглавить его должен известный западный ученый Александ Эткинд. Это знаменательный момент как для нашего государства, так и для тех, кто занимается вопросами «коллективной памяти», «мест памяти», «исторической» или «государственной политики памяти» и т.п. Под политикой памяти мы подразумеваем процесс выстраивания или конструирования созвучных настроениям эпохи и определенных политических и властных сил образов исторического прошлого.

Троян С.С., Киридон А.М.
ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: КРОС - ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Скачати книгу 
(архівовано у форматі .doc)  

Пропонована нами розвідка акцентує увагу на двох ключових моментах: відтворення етапів українського державотворення з метою пошуку своєрідної точки відліку процесу «відродження»; крос-історичний, а не політико-правовий чи філософський аналіз проблеми, та спробі обґрунтувати необхідність створення абсолютно нової концептуальної схеми державотворення  сучасної незалежної України, відмовившись від пошуку аналогів у минулому. На нашу думку, проблематично віднайти той період розвитку української державності, коли можна було б говорити про нормальний функціональний розвиток державотворчих процесів. Спроба реконструювати етапи українського державотворення привела до гіпотетичної парадигми і заперечення існування нормально функціонуючої в історичному вимірі української держави.

 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
Make a Free Website with Yola.