ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ (АНАЛІЗ. ПРОБЛЕМИ. ПРОГНОЗИ): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – 189 с.

Скачати монографію
(у форматі
.pdf) 
Монографія присвячена аналізу базових тенденцій еволюції міжнародних відносин і зовнішньої політики внаслідок геополітичних зрушень після 1991 року. У теоретико-прикладному ключі досліджено засади, еволюцію, фундаментальні напрямки і проблеми зовнішньої політики провідних держав сучасного світу. Автори також приділили увагу відносинам конкретних держав, чия політика є предметом аналізу в пропонованій монографії, з Україною.

ПЕРША ТА ДРУГА СВІТОВІ ВІЙНИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

(до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн): Монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. С. С. Трояна.
– К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 316 с.
Скачати монографію
(у форматі
.pdf) 
Монографія присвячена 100-річчю початку Першої та 75-літтю початку Другої світових воєн і охоплює широке коло актуальних проблем двох глобальних конфліктів ХХ ст. Вони згруповані в два змістовних блоки. У першому – Перша і Друга світові війни: причини, характер і міжнародні наслідки – предметом дослідження, зокрема, стали питання «світової політики» Німецької імперії як предтечі Першої світової війни, політика європейських держав, Японії, США у 1914–1945 рр., вплив глобальних конфліктів на країни і народи Центральної та Східної Європи, підсумки і наслідки Першої світової війни, проблеми військового полону, інтернованих і біженців у результаті глобальних зіткнень.

Друга частина – Український вимір Першої і Другої світових воєн – охопила широке коло таких проблем як Україна і «українське питання» в Першій і Другій світових війнах, інформаційні процеси на території України в 1939–1945 рр., ідеологія та практика націоналістичного руху України під час Другої світової війни, а також контекст порозуміння довкола трагічних подій на Волині у 1943 р.

Монографія призначена для фахових істориків, міжнародників, політологів і соціологів, учителів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями Першої та Другої світових воєн і міжвоєнного періоду.
УКРАЇНА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДВО- І БАГАТОСТОРОННІХ ВІДНОСИН
(1991 – 2013 рр.)
: Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – 226с.

Скачати монографію
(у форматі
.pdf) 

Монографія у змістовному плані включає кілька блоків, але далеко не вичерпує повного спектру зовнішньої політики України. Перший розділ – загальна характеристика системи міжнародних відносин після зникнення біполярного світу, основні тенденції її еволюції. Другий і третій розділи аналізують два концептуальних стратегічних вектора зовнішньої політики України – її відносини з Російською Федерацією і Європейським Союзом. Четвертий і п’ятий розділи – українсько-польські відносини й особливості співробітництва з провідними європейськими державами (ФРН, Францією, Великою Британією, Італією, Іспанією, Туреччиною). Шостий розділ – відносин України з державами азійського геополітичного простору (Іран, Китай, Японія, Південна Корея). Завершує дослідження стаття про зовнішньополітичну і дипломатичну діяльність України в контексті подій «арабської весни».

Киридон А.М., Троян С.С.
РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ СЕРПНЯ 2008 РОКУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ:
Монографія / А.М.Киридон, С.С.Троян. – К., 2009. – 78 с. 

Скачати книгу 
(архівовано у форматі .zip)  

З'ясовано основні глобальні та регіональні причини виникнення російсько-грузинського конфлікту у серпні 2008 р.,

досліджено його вплив на економічний і політичний розвиток незалежної України, визначено уроки для української держави та суспільства. Розкрито роль процесів глобалізації, інституційної кризи, розпаду радянської держави у виникненні російсько-грузинського конфлікту, проаналізовано його наслідки, зокрема, у сфері формування українсько-російських відносин. Обгрунтовано необхідність посилення безпекової складової у загальнодержавній концепції розвитку України.

 Троян С.С.
„DIALOG WŁADZY” NA NOWOCZESNEJ UKRAINIE DOBY KRYZYSU POLITYCZNEGO: DYSONANS, KAKOFONIA, POŁACZENIE? 

Скачати статтю
(у форматі .pdf) 

Стаття - виступ на міжнародній конференції у Вроцлаві, 2010р.
The Dialogue of Power in Modern Ukraine: Dissonance, Cacophony, Harmony in the Era of Political Crisis? — „The Dialogue of Power” in the Ukraine in the conditions of political crisis is considered at its three levels: power-power (dialogue between different branches of state power); power – local government; power of the state – the society (dialogue between the state power and the citizens and the non-governmental organizations).
Будз М.Д., Мартинюк В.О., Постоловський Р.М, Троян С.С.  
КОМПЛЕКСНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО (основні поняття, категорії, країни, персоналії):
Словник-довідник.  
- Київ, 2003. - 256 с.

Скачати книгу 
(у форматі .doc) 

 

У довіднику наведені основні поняття та визначення з країнознавства, подана методика країнознавчих досліджень, охарактеризовані основні персоналії, слов’янські та великі країни світу і країни, з якими Україна має тісні політичні й економічні зв’язки. У додатку містяться природні, економічні, демографічні та інші характеристики в планетарному масштабі. 
Довідник призначається для студентів вищих навчальних закладів, що освоюють спеціальності “Країнознавство”, “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”.

Троян С.С., Киридон А.М.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМНОМУ ВИМІРІ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Скачати статтю
(у форматі .doc)

Дається обґрунтування теоретико-методологічне концептуальне розуміння основних понять із галузі історії міжнародних відносин. Охарактеризовано головні етапи в розвитку системи міжнародних відносин або геополітичні епохи нового і новітнього часу. Визначено основні тенденції або вектори еволюції сучасної системи міжнародних відносин.

Троян С.С.
ГЛОБАЛЬНО-ПІДСИСТЕМНИЙ ВИМІР ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Скачати статтю
(у форматі .doc)  

ТроянС.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Скачати статтю
(у форматі .pdf) 

У статті обґрунтовується теоретико-методологічне концептуальне бачення підходів виклад матеріалу з міжнародної тематики у шкільному курсі всесвітньої історії, дається авторський підхід до аналізу контексту новітніх міжнародних відносин (принципова характеристика їх системи, закономірностей і тенденцій розвитку після рубежу 80 – 90-х років минулого століття), охарактеризовано принципові позитиви та „вузькі місця” у висвітленні різних аспектів міжнародних відносин у підручниках з новітньої історії для 10-11 класів.

Троян С.С.
КОМПРОМІС МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РУМУНІЄЮ В РЕГІОНІ ЧОРНОГО МОРЯ: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ ЯК "ЯБЛУКО РОЗБРАТУ"

Скачати статтю
(у форматі .doc)  

Розвідка присвячена категоріальному розумінню і визначенню сучасної - після припинення існування Радянського Союзу та світової системи соціалізму - епохи міжнародних відносин, а також безпосередньому переліку та характеристиці головних тенденцій і перспектив розвитку міжнародних відносин у глобальному, регіональному і периферійному вимірах.

Стосунки з Румунією: складність проблеми і неоднозначність трактування. Системний історико-політологічний аналіз з багатовимірним історичним підходом. Перший вимір – історія ґенези проблеми. Другий – новітній досудовий етап. Третій – етап прийняття рішення МС. Четвертий – інтерпретації результатів судового рішення у розрізі "перемог" і "поразок" сторін.

Сергій Троян
УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ
У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Скачати статтю
(у форматі .doc)   

Об’єднання Європи робить все актуальнішими проблеми інтеграції і співробітництва для тих країн, які тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі, коли і Україна і Румунія шукають гідне місце у системі загальноєвропейського господарювання, вагому роль набуває також транскордонне співробітництво, покликане сприяти здійсненню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень.

Киридон А.М., Мартинюк В.О., Троян С.С. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ – КРАЇНОЗНАВСТВО (основні терміни, держави, персоналії): Словник-довідник. – Рівне, 2011. – 349 с.

Скачати довідник
(у форматі .doc)   

 У довіднику наведені основні поняття та визначення з міжнародних відносин і країнознавства, подана методика країнознавчих досліджень, охарактеризовані основні персоналії, слов’янські та великі держави світу і держави, з якими Україна має тісні політичні й економічні зв’язки. У додатку містяться природні, економічні, демографічні та інші характеристики в планетарному масштабі.
Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії; учнів шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів напрямків і спеціальностей “Історія”, “Міжнародні відносини”, “Країнознавство”.

Сергій Троян
ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ У СОЦІОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Скачати статтю
(у форматі .doc)   

У статті розкрито зміст транскордонного співробітництва як засобу налагодження конструктивних відносин між прикордонними регіонами та територіальними громадами держав, що мають спільний кордон. Проаналізовано суть і суспільну роль єврорегіонів, у тому числі за участю України. Визначено демократичні чинники оптимізації єврорегіональної співпраці України.

Ałła Kyrydon, Sergij Trojan
„LABORATORIUM HISTORUKA”: HISTORYK I WPŁYWY NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Скачати статтю
(у форматі .doc)   

Globalizm zmienia postawy poznawcze historyków. Dla współczesnej historii ważne stają się nowe technologie — internet, telefonia komórkowa, nośniki cyfrowe, które niezwykle szybko zmieniają naszą rzeczywistość. Pojawia się więc problem, jak za tym nadążyć. Te nośniki, informacje i przekazy kreują pewną postawę, którą obserwują historycy.

 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
Make a Free Website with Yola.