Список наукових та навчально-методичних праць

 доктора історичних наук, професора Трояна Сергія Станіславовича
професора кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету 
за 1989 – 2021 роки

Монографії і дисертації

1990

1. Политическая борьба в Германии по вопросам колониальной политики в Африке в 1871-1890 гг.: Дис. канд. ист. наук: 07.00.03 // Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1990. – 184 с.

1993

2. Зародження і розвиток ідей німецького колоніалізму в 40-х – середині 80-х років ХІХ ст. – Київ-Чернівці: НМК ВО, 1993. – 131 с.

3. Германская «Срединная Европа» и ее оппоненты / в соавторстве с В.П.Фисановым. – Черновцы, 1993. – 78 с.

4. Становление и развитие идей немецкого колониализма в 40-х – середине 80-х годов ХІХ в. – Черновцы, 1993. – 78 с.

5. Политическая борьба в Германии по вопросам колониальной политики (середина 80-х – начало 90-х годов ХІХ в.). – Черновцы, 1993. – 81 с.

1994

6. Отто фон Бісмарк: соціально-психологічний портрет на фоні німецької історії ХІХ століття / у співавторстві з Т.В.Горечан. – Чернівці, 1994. – 48 с.

1995

7. Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI- XIX ст.: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.03 // Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича — Чернівці, 1995. – 430 с.

1996

8. Теорія і практика німецького колоніалізму (ХVІ – сер. ХІХ ст.). – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 80 с.

2005

9. Концептуальні основи Серединної Європи. – К.: НМЦВО, 2005. – 196 с.

2008

10. «Чи потрібні Німеччині колонії?»: Постановка та еволюція колоніального питання в Німеччині (40-ві - перша половина 80-х років ХІХ ст.): Монографія / у співавторстві з П.С.Трояном. – Рівне: РДГУ, 2008. – 112 c.

11. Німецькі колоніальні товариства (друга половина ХІХ століття): Монографія / у співавторстві з С.М.Косяк. – Рівне: РІС КСУ, 2008. – 60 с.

2009

12. Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-політологічний аналіз: Монографія / у співавторстві з А.М.Киридон. – К.-Рівне: РІС КСУ, 2009. – 80 с.

2011

13. Отто фон Бісмарк і колоніальне питання в Німеччині (1840 – 1890 рр.): Монографія / у співавторстві з П.С.Троян. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – 224 с.

2013

14. Троян С.С. Немецкая Mitteleuropa: историческая ретроспектива (немецкие планы создания Серединной Европы конца XIX – начала XX века) / С.С.Троян, В.П.Фисанов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 96 c.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій

1996
 

Антиколоніальна лінія у німецькому суспільстві (40-90 роки XIX ст.): Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 1996, – 16 с.

Європейські тоталітарні режими 20-30-х років XX ст.: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 1996. – 21 с.

Концепції «Міттельєвропи» кінця XIX-початку XX ст.: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 1996. – 21 с.

1997
 

Всесвітня історія (1901-1914): Навчальний посібник / у співавторстві з В.Ф.Федораком. – Чернівці: ЧДУ. 1997. – 65 с.

Ідеологія німецького колоніалізму: актуальність і постановка проблеми: Матеріали до спецкурсу. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 14 с.

Німецька «Серединна Європа» від планів «Дранг нах Остен» до концепції «Міттельєвропи»: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1997. – 60 с.

1998
 

Всесвітня історія (1914-1922 /23): Навчальний посібник / у співавторстві з В.Ф.Федораком. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 109 с.

Всесвітня історія. Новітній період (1914-1939 рр.): Навчальний посібник: 10 клас / у співавторстві з В.Ф.Федораком. – Чернівці: Прут, 1998. – 199 с.

Всесвітня історія (1922/ 23 - 1945): Навч. посібник / у співавторстві з В.Ф.Федораком. – Чернівці, 1998. – 107с.

2000
 

Вступ до теорії міжнародних відносин: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2000. – 140 с.

Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії) / у співавторстві з Постоловським Р.М., Будзом М.Д. – К.: НМЦВО, 2000. – 120 с.

Росія – СРСР: історико-політологічний аналіз (1901-1945 рр.): Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2000. – 128 с.

Світ на зламі епох: історія кінця XIX – початку XX ст.: Навчальний посібник / у співавторстві з Р.М.Постоловським, В.Ф.Федораком. – К.: НМЦВО, 2000. – 240 с.

Соціально-політичні процеси в Росії та СРСР у 1901-1945 рр.: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 111 с.

2001
 

Основи геополітики: Навчально-методичний посібник / у співавторстві з О.В.Криловим. – Рівне: РІС КіСУ, 2001. – 71 с.

Порівняльні політичні системи сучасності (терміни, поняття, категорії): Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2001. – 73 с.

Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень: Навчальний довідник / у співавторстві з М.Д.Будзом. – Рівне: РІС КіСУ, 2001. – 122 с.

2002
 

Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії) / у співавторстві з М.Д.Будзом, Р.М.Постоловським, В.О.Мартинюком. – К, 2002. – 256 с.

Політична система Польщі: Навчальний посібник. – Рівне: РІС КСУ, 2002. – 40 с.

Політична система України: Навчальний посібник. – Рівне: РІС КСУ, 2002.–41 с.

Політична система Чехії та Словаччини: Навчальний посібник. – Рівне: РІС КіСУ, 2002. – 43 с.

Політичні системи країн регіону: Навчальний посібник. – Рівне: РІС КіСУ, 2002. – 232 с.

Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень / у співавторстві з М.Д.Будзом. – Рівне: РІС КіСУ, 2002. – 97 с.

2003
 

Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії): Словник-довідник / / у співавторстві з М.Д.Будзом, Р.М.Постоловським, В.О.Мартинюком. - Київ, 2003. - 256 с.

2005
 

Вступ до теорії політики: Навчальний. посібник. – К.: НМЦВО, 2005. – 250с.

Політична географія та геополітика: Словник-довідник / у співавторстві з В.О.Мартинюком. – К.: НМЦВО, 2005. – 224 с.

2007
 

Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, теорії): Навчальний посібник / у співавторстві з А.М.Киридон, Т.Ф.Герасимчук. – Рівне: РІС КСУ, 2007. – 122 с.

Політичні системи країн Європи та Північної Америки: Навчальний посібник / у співавторстві з А.М.Киридон, М.Д.Ткачук. – Рівне; РІС КСУ, 2007. – 140 с.

Rozwój stosunków transgranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. – Lublin, 2007. – 86 s.

2008
 

Концептуальні основи теорії політики: Навчальний посібник / у співавторстві з Т.Ф. Герасимчук, А.М. Киридон. – Рівне: Вид. Зень О.М., 2008. – 307 с.

2011
 

Міжнародні відносини. Країнознавство: Словник. - Харків: Основи, 2011. - Ч. І. - 127 с.; Ч. ІІ. - 125 с.

2013
 

Троян С.С. Світ на зламі епох: основні тенденції розвитку (кінець ХІХ – середина ХХ ст.): Навчальний посібник: У 2-х ч. / С.С.Троян. – Харків: Основи, 2013. – 240 с.

Наукові статті, матеріали конференцій, реферати, рецензії

1988
 

Политическая борьба в Германии в связи с подписанием Гельголанд-Занзибарского договора 1890 г. Черновцы, 1988. – Деп. в ИНИОН АН СССР 2.02.1989. №36838. – 0,8 п.л.

Позиция германского правительства и колониальных кругов по вопросам англо-германских противоречий на юге Африки (1884-1896). – Черновцы, 1988. – Деп. в ИНИОН АН СССР 2.02.1989. №36838. – 1,7 п.л.

1989
 

Германская колониальная экспансия и общественно-политическая борьба в стране в последней трети XIX в. // Молодежь и актуальные проблемы исторической науки: Сб. тезисов. – Киев, 1989. – 0,1 п.л.

1990
 

Обострение англо-германских противоречий в Южной Африке (80-е – первая половина 90-х годов ХІХ в) // Вопросы новой и новейшей истории: Республ. межвед. научн. сб. – Вып. 36. – К.: Лыбидь, 1990. – С.92-100.

Политическая борьба в Германии в связи с подписанием Гельголанд-Занзибарского договора 1890 г. // Наукові записки Закарпатської асоціації молодих істориків. – Ужгород 1990. – С.172-184.

Политическая борьба в Германии по вопросам колониальной политики в Африке в 1871-1890 гг.: Автореф. дис. канд. ист. наук // Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1990. – 17 с.

1991
 

Образование и идейно-политические основы Пангерманского союза (1886-1894 гг.) // Вопросы новой и новейшей истории: Республ. научн. межвед. сб. – Вып.37. – К.: Лыбидь, 1991. – С.86-92.

Политическая борьба в Германии по колониальным вопросам в 1884-1896 гг. – Черновцы, 1991. – Деп. в ИНИОН 3.04.1991. №44285. – 27 с.

Предпосылки германской колониальной экспансии середины 80-х годов XIX в. – Черновцы, 1991. – Деп. в ИНИОН 3.04.1991. №44284. – 67 с.

Формирование идеологии германского колониализма в 1841-1885 гг. – Черновцы, 1991. – Деп. в ИНИОН 5.11.1991. №45540. – 101 с.

1992
 

Гельголанд-Занзибарский договор 1890 г. и рост шовинизма в Германии // Національний фактор і міжнародні відносини: історія та сучасність (збірка наукових праць із загальної історії). – Чернівці, 1992.– С.48-63.

Из истории формирования колониальной идеологии в Германии (1871-1884 гг.) // Вопросы новой и новейшей истории стран Европы и Северной Америки. – К., 1992. – С.22-38.

Ідеологія німецького колоніалізму: становлення і розвиток (40-90-ті рр. XIX ст.) // Актуальные проблемы исследования и преподавания новой истории стран Западной Европы и Америки. – Одесса, 1992. – С.56-59.

Социально-психологические основы формирования идеологии колониализма в новое время (XVIII-XIX вв.). – Черновцы, 1992. – Деп. в ИНИОН 4.02.1992. №46041. – 14 с.

1993
 

З історії колоніальної діяльності німців у XV-XVIII ст. // Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в IX-XVIII вв. – Запорожье, 1993. – С.63-67.

Историографические аспекты идеологии германского колониализма / у співавторстві з Є.В.Сахновським // Питання нової та новітньої історії країн Європи і Північної Америки. – Чернівці, 1993. – Вип.2. – Ч.2 – С.253-258.

Колоніальна діяльність німців у XV-XVIII ст. // Проблеми історії міжнародних відносин. – Чернівці, 1993. – С.60-71.

Німецька преса як історичне джерело з питань колоніальної політики Німеччини у 1884-1885 рр. // Питання нової та новітньої історії країн Європи і Північної Америки. – Чернівці, 1993. – Вип.2. – Ч.2. – С.242-252.

Німецька публіцистика другої половини XIX ст. та проблеми національно-державного устрою Буковини та Галичини // Вісник центру буковинознавства. Сер. істор. – Чернівці, 1993. – Вип.1. – С.102-107.

Німецький колоніальний союз і його діяльність у 1882-1885 рр. / у співавторстві з О.М.Горенко // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. зб. – 1993. – Вип.39. – С.156-163.

Проблеми ідеології і політики експансіонізму у науково-публіцистичній спадщині М.Драгоманова // Політологічний вісник: У 2 ч.– К., 1993.– Ч.1.– С.206-213.

1994
 

Германская либеральная концепция «Миттельевропы» в годы Первой мировой войны // Первая мировая война: страницы истории. – Черновцы, 1994. – С.5-15.

Карл Петерс і німецька колоніальна політика у Східній Африці(1884 –1890) // Питання історії нового та новітнього часу(збірник наукових статей). – Чернівці, 1994. – Вип.3. – Ч.1. – С.15-24.

Слов’янські землі та народи у німецьких планах створення «Серединної Європи» (друга половина XIX ст.) // Проблеми слов’янознавства: Міжвід. наук. зб. – Львів, 1994. – Вип.46. – С.113-117.

Формування ідей колоніалізму в Німеччині (40-60-ті роки XIX ст.) // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. зб. – К., 1994. – Вип.40. – С.90-96.

1995
 

Англо-німецький колоніальний компроміс 1890 року / у співавторстві з Ю.М. Барабановим // Питання нової і новітньої історії: Зб. Наук. праць. – Вип.41. – К., 1995. – С.175-185.

Внутрішньопартійний конфлікт у німецькій соціал-демократії у зв’язку з колоніальним питанням та його розв’язання (1884-1885 рр.) // Конфлікти в суспільстві: Діагностика і профілактика: Тези Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Пірен М.І., Зельницького А.М. та ін. (17-20 травня 1995 р.). – К.-Чернівці, 1995. – С.159-161.

Вопросы немецкой эмиграции и колонизации в научно-публицистической литературе 40-х – 80-х годов XIX века // Вопросы германской истории: Межвед. научн. сб. – Днепропетровск: ДДУ, 1995. – С.151-158.

Зовнішньополітичні умови німецької колоніальної експансії 1884 – 1885 рр. // Європейська політика: від регіональних конфліктів до Першої світової війни (збірник наукових статей). – Чернівці, 1995. – С.8-15.

Ідейні основи і принципи німецької геополітики кінця XIX ст. // Питання історії нового та новітнього часу: зб. наук. ст. – Вип.4. Ч.1. – Чернівці: Рута, 1995. – С.3-10.

Ідеологія та практика німецького колоніалізму в ХVІ – ХІХ ст.: Автореф. дис. д-ра іст. наук // Чернівецький державний ун-т. – Чернівці, 1995. – 40 с.

О.Фінш і німецьке колоніальне проникнення в Океанію / у співавторстві з В.Ф. Федораком) // Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня 1995 р.). – Т.1. Гуманітарні науки. – Кн.1. – Чернівці: Рута, 1995. – С.48.

Пангерманська концепція «Міттельєвропи» напередодні Першої світової війни // Питання історії Великої війни 1914-1918 рр. (Зб. наук. ст.). – Чернівці, 1995. – С.3-11.

Перша спроба консолідації пангерманського руху в Німеччині у 1886 р. // Питання нової і новітньої історії: Зб. наук. праць. – Вип.41. – К., 1995. – С.75-79.

Питання національно-державного статусу Буковини в австрійській і німецькій суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Bukowina: Blaski i cienie «Europy w miniaturze». – Warszawa: Energeia, 1995. – С.63-70.

Ставлення Михайла Драгоманова до політики та ідеології експансіонізму // Проблеми слов’янознавства: Міжвід. наук. зб. – Вип.47. – Львів: Світ, 1995. – С.68-72.

1996
 

«Чи потрібні Німеччині колонії?» Колонізаційна теорія місіонера Ф.Фабрі та посилення колоніальної пропаганди в Німеччині (70-80-ті роки XIX ст.) // Питання нової та новітньої історії: Зб. наук. пр. – Вип.42. – К.: ІЗМН, 1996. – С.57-65.

Австрійська концепція «Міттельєвропи» напередодні та під час Першої світової війни // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія: Зб. наук. пр. – Вип. 6-7. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.216-225.

З історії культурного життя буковинських німців (др. пол. XIX – поч. ХХ ст.) // З історичного минулого Буковини: Зб. наук. ст. – Чернівці, 1996. – С.92-95.

Колоніальна діяльність південно-німецького купецтва у ХV-ХVІ ст. // Питання стародавньої і середньовічної історії, археології та етнографії: Зб. наук. ст. – Вип. 2. – Чернівці: Рута, 1996. – С.62-71.

1997
 

«Ми повинні захищати наше світове становище за допомогою флоту» (Військово-морські плани Німеччини у 1897-1900 рр.) / у співавторстві з Ю.М.Барабановим // Питання історії нового та новітнього часу: Зб. наук. ст. – Вип.5. – Чернівці: Прут, 1997. – С.85-93.

«Пангерманська концепція «Міттельєвропи» напередодні першої світової війни // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. зб. – Вип. 43. – К., ІЗМН, 1997. – С.37-45.

Екстремізм і тероризм у сучасному світі // Політичні студії: Зб. наук. ст. – Чернівці: Молодий буковинець, 1997. – С.100-108.

Етногенез та менталітет українського народу: Рецензія // Політичні студії: Зб. наук. ст. – Чернівці: Молодий буковинець, 1997. – С.142-143.

Кайндль і консолідація німецтва у карпатському регіоні // Буковина – мій рідний край: Матеріали ІІ историко-краєзнавчої конференції молодих дослідників, студентів та науковців. – Чернівці: Візит-Інфо, 1997. – С.60-63.

Макс Вебер про соціально-психологічні риси політичного лідера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції (13-14 листопада 1997 р.). – К.: ДОК-К, 1997. – С.368-369.

Українсько-російські стосунки у пострадянському вимірі // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності діаспорі: сутність, реалії, конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ ст.: Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (22-25 травня 1997 р.). Ч.ІІ. – К.-Чернівці, 1997. – С.200-205.

Українсько-румунські відносини: дискусійне поле // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності діаспорі: сутність, реалії, конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ ст.: Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (22-25 травня 1997 р.). Ч.ІІ. – К.-Чернівці, 1997. – С.353-355.

1998
 

Австрійські ідеї «Міттельєвропи» напередодні та під час Першої світової війни: культурно-історичний вимір // Перша світова війна і слов’янські народи: Матеріали міжнародної наукової конференції (14-15 травня 1998 р.). – К., 1998. – С.12-17.

Колониальные общества в Германии накануне первых заокеанских захватов 1884-1885 гг. // Вопросы германской истории. Германия и мир: проблемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений. – Т.2. Международные отношения. – Днепропетровск: ДГУ, 1998. – С.5-11.

Контакты ученых Украины Молдовы, Румынии // Молдова – Румыния – Украина: добрососедство и региональное сотрудничество: Материалы международного научного симпозиума (Кишинев, 15-16 октября 1998 г.). – Кишинев: Перспектива, 1998. – С.215-224.

Німецька колоніальна діяльність у ХУ-ХУІІІ ст. // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. зб. – Вип.44. – К.: ІЗНМ, 1998. – С.3-12.

Лужицькі серби: Посібник з народознавства: Рецензія // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип. 36. Історія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С.204-208.

Нове бачення Європи: німецькі плани територіального переустрою початку ХХ ст. // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча (Чернівці, 22-24 вересня 1998 р.). – Чернівці: Рута, 2000. – С.89-103.

Серединноєвропейська концепція Ф.Наумана // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип.36. Історія. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – С.172-180.

Сидір Воробкевич та розвиток української культури на Буковині: минуле і сучасне // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 200-річчю нової української літератури і літературної мови (Чернівці, 24-26 вересня 1998 р.). – Чернівці: Місто, 1998. – С.45-54.

Сучасна зарубіжна історіографія німецького колоніалізму // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Сер. Історія. – Вип.10. – Тернопіль, 2000. – С.317-322.

Україна і європейська інтеграція: соціал-демократичний вибір // Віче. – 1998. – № 11. – С.20-24.

Україна і Європейська інтеграція: соціал-демократичний вибір // Європа: ідеї та процеси: Матеріали наукового симпозіуму. – Чернівці: Прут, 1998. – С.173-178.

1999
 

Буковина (Немцы на Буковине) / в соавторстве с В.В.Холодницьким // Немцы России: Энциклопедия. – Т.1. – М.: ЭРН, 1999. – С.278 – 279.

Державотворчі чинники сучасної України: політичний аналіз // Транскордонне співробітництво в поліетнічних регіонах Східної та Південно Східної Європи: Матеріали наукового симпозіуму. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – С.180-183.

Перші німецькі проекти «Серединної Європи» (40-80-ті роки XIX ст.) // Питання історії нового та новітнього часу: Зб. наук. ст. – Вип.6. – Чернівці, ЧДУ, 1999. – С.8-14.

Середньоєвропейська культурна ідея у працях австрійських істориків // Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX – початку ХХ століття. – Київ – Чернівці – Відень, 1999. – С.52-59.

Транскордонне наукове співробітництво: теоретичні здобутки і практичні результати // Транскордонне співробітництво в поліетнічних регіонах Східної та Південно-Східної Європи: Матеріали наукового симпозіуму. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – С.128-138.

Центрально- і Східноєвропейські народи в концепціях «Міттельєвропи початку XX сторіччя» // Stredoeuropske narody na križovatkách novodobých dejln 1848-1918: Zbornik. – Prešov – Bratislava – Wien: Universum, 1999. – S.182-196.

Центрально- та східноєвропейські народи в німецьких і австрійських концепціях «Міттельєвропи» (поч. XX ст.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Вип.ІХ. – Тернопіль, 1999. – С.139-146.

2000
 

Американський фактор і дезінтеграція Австро-Угорщини у роки Першої світової війни: Рец. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.1. Ч.2. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.303-307.

Ідеологічні проблеми німецького колоніалізму // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.1. Ч.2. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.292-301.

Історія Союзу Визволення України в контексті ідейно-політичних змагань за українську незалежність у 1914-1918 рр.: Рецензія // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.1. Ч.2. – Рівне: РДГУ, 2000. – С. 310-314.

Константін Фрайнц і його зовнішньополітична концепція // Політологічні та соціологічні студії. Зб. наук. пр. – Т.1. – Чернівці: Місто, 2000. – С.92-99.

Концептуальні засади функціонування спеціальності «Політологія»: теоретичні основи та сучасні вимоги до спеціалістів // Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Зб. наук. доп. і ст. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2000. – С.234-238.

Німецький капітал і плани створення «Міттельєвропи» наприкінці XIX – початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – №3. – Луцьк, 2000. – С.129-134.

Нове бачення Європи: німецькі плани територіального переустрою початку ХХ ст. // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча (Чернівці, 22-24 вересня 1998 р.). – Чернівці: Рута, 2000. – С.89-103.

Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории: Сб. научн. ст. – Днепропетровск: ДГУ, 2000. – С.33-43

Серединноєвропейські плани великого німецького капіталу на початку ХХ ст.: теоретичний вимір і практична реалізація // Питання історії нового та новітнього часу: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Чернівці: Рута, 2000. – С.88-96.

Сучасна зарубіжна історіографія німецького колоніалізму // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Вип.10. – Тернопіль, 2000. – С.317-322.

Сучасне історико-політологічне прочитання наукової спадщини Михайла Драгоманова: Рецензія // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.1. Ч.2. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.307-310.

Сучасні підходи до аналізу системи міжнародних відносин: глобальний і регіональний виміри // Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки: Матеріали міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18-19 вересня 2000 р. – Чернівці: БУКРЕК, 2000. – С.114-126.

Україна в геополітичному полі європейських трансформацій // Політологічні та соціологічні студії. Зб. наук. пр. – Т.1. – Чернівці: Місто, 2000. – С.229-234.

Україна і Польща в Європейському полі глобальних трансформацій // Стратегія українсько-польського соціально-економічного партнерства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 грудня 2000 р.). – Львів: ЛНУ, 2000. – С.132-135.

Україна та Польща в нацистських серединноєвропейських планах (1933-1939 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.96-97. Історія. – Чернівці: Рута, 2000. – С.60-68.

2001
 

Австрійські історичні концепції слов’янства початку ХХ століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.2. – Рівне: РДГУ, 2001. – С.218-224.

Зовнішньополітична концепція Константіна Франтца // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – Вип.6. – 2001. – С.8-13.

Слов’янство і німецький світ наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: пропагандистська війна між панславізмом і пангерманізмом // Україна і слов’янський світ: історія та сучасність: Наук. збірник. – Ч.І. – Рівне, 2001. – С.23-34.

Україна у східноєвропейському полі глобальних трансформацій // Слов’янський вісник: Наук. збірник. – Вип.ІІ. – Рівне, 2001. – С.149-158.

Українська державність: 10 років незалежності // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки РДГУ. – Вип.2. – Рівне: РДГУ, 2001. – С.3-9.

2002
 

Буковина. (в соавторстве с В.Ф.Холодницьким) // Материалы к энциклопедии «Немцы России». – Вып. 7. Немцы Украины. Пилотный сборник. – М., 2002. – С.37 – 39.

Вплив системних трансформацій на політичні процеси та державотворення в Україні // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т.ІІ. – Чернівці: Прут, 2002. – С.31-39.

Еволюція партійної системи України в 1989-2002 рр.: від української атомізації до європейського плюралізму // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Тези доповідей ІІ Міжнар. конфер. (Одеса, 24-26 травня 2002 р.). – Одеса, 2002. – С.30.

Ідеологічні засади пангерманізму: антиросійська спрямованість німецьких зовнішньополітичних концепцій др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип.124-123. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2002. – С.57-65.

Конституційний процес та особливості реформування політичної системи України // Майбутнє України: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне, 2002. – С.80-84.

Ідеологічні засади пангерманізму: антиросійська спрямованість німецьких зовнішньополітичних концепцій др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. – Т.9. – С.70-79.

Концептуальні основи зовнішньополітичної теорії німецького економіста Фрідріха Ліста // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Історія. – Вип.3. – Тернопіль, 2002. – С.133-138.

Німецька геополітика і плани створення «Міттельєвропи» наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Політологічний вісник: Зб наук пр.: № 11. – К.: Знання України, 2002. – С.192-202.

Особливості сучасного розвитку політико-правових систем африканських країн // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2001 р. – Вип.3. – К.: Фенікс, 2002. – С.36-42.

Партійно-політична система України в 1989 – 2002 рр.: від української атомізації до європейського плюралізму // Наукові записки. Історичні науки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 46. – К.-Бердянськ, 2002. – С.127-135.

Політична еліта України: земна боротьба за владний Олімп // Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 6-7 грудня 2001 р. – Чернівці: Букрек, 2002. – С.221-228.

Політична еліта України: проблеми сучасного формування // Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 7-8 грудня 2000 р.). – Вип. 2. – Рівне: РДГУ, 2002. – С.8-10.

Румунський вектор зовнішньої політики України в 1991 – 2001 рр. / у співавторстві з Т.А.Христюк // Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин: Матеріали міжнародної наукової конференції, 16-17 травня 2001 р. // Буковинський політологічний центр. – Чернівці: Букрек, 2002. – С.297-317.

Слов’янство в суспільно-політичних поглядах австрійських учених початку ХХ ст. / у співавторстві з Л.М.Алексієвець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Історія. – Вип.1. – Тернопіль, 2002. – С.135-141.

Теоретико-концептуальні засади сучасного країнознавства / у співавторстві з В.О.Мартинюком, Р.М.Постоловським // Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства: Матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конфер. (Рівне, 24-25 квітня 2002 р.). – Рівне: РІС КСУ, 2002. – С.6-11.

Теоретичні засади німецького атлантизму та континенталізму в зовнішньополітичній концепції Фрідріха Ліста // Вопросы германской истории: Сб. научн. тр. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 2002. – С.163-170.

Турнір юних істориків на Волині, 26-30 квітня 2002 р., м. Рівне // Історія України. – 2002. – №21-24(277-281). – С.93-94.

Українсько-румунські відносини періоду системних трансформацій (1991-2001 рр.) / у співавторстві з Т.А.Христюк // Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства: Матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конфер. (Рівне, 24-25 квітня 2002 р.). – Рівне: РІС КСУ, 2002. – С.52-58.

2003
 

Еволюція партійної системи України в 1989 – 2002 рр.: від української атомізації до європейського плюралізму // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.): Наукова збірка. – К.: Ай Бі, 2003. – С.410-417.

Німецьке «культуртрегерство» та зародження концепції «Міттельєвропи» (кінець ХVІ – середина ХІХ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Університет, 2003. – С.322-328.

Німецькі зовнішньополітичні концепції 50-70-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип.1. – С.203-207.

Сучасні дослідження з історії Німеччини в Україні (Рецензія: Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / За ред. Н.Є.Бойцун. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – 528 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.4. – Рівне, 2005. – С.241.

Східне питання у зовнішньополітичному проекті Г.Лейбніца // Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 травня 2002 року. – К.: Фенікс, 2003. – С.47-49.

Теорія політики у вищій школі: концептуальне розуміння у загальному контексті політичної науки // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – Рівне, 2003. – №1-2. – С.6-9.

Україна в сучасних євроінтеграційних процесах: центральноєвропейський вимір // Zjednoczona Europa a Polska, Litva i Ukraina: Materialy z konferencji Zarzadu Uczelnianego Samorzadu Studentow UMCS «Miejsce Polski i krajow Europy Srodkowej w strukturach unijnych», Lublin, 11-13.04.2003. – Lublin: UMCS, 2003. – P.134-141.

2004
 

Ідеологія німецького колоніалізму: теоретико-концептуальний аспект // Вопросы германской истории: Сб. научн. тр. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 2004. – С.175-186.

Ідеологія німецької східної експансії: від «Ritt nach Osten» до «Drang nach Osten» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.3. – Рівне, 2004. – С.191-200.

Історичний ракурс пострадянської моделі соціальної політики в Україні // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Вип.4. – Рівне: РІС КСУ, 2004. – С.196-203.

Наслідки розширення НАТО і ЄС для України та Росії // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Вип.4. – Рівне: РІС КСУ, 2004. – С.130-135.

2005
 

Вплив колоніальних завоювань Німеччини наприкінці ХІХ ст. на перехід до «світової політики // Вопросы германской истории: Сб. научн. тр. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 2005. – С.188-206.

Г. фон Трейчке і П.Лагард про німецьку східну та колоніальну політику (50-80-ті рр. ХІХ ст.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2005. – Т.10-11. – С.78-83.

Геополітичні ідеї в Німеччині: генеза на фоні «світової політики» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.5. – Рівне, 2005. – С.201-207.

Еволюція комунікацій з громадськістю у контексті розвитку сучасних глобальних процесів (Рецензія: Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 489 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.5. – Рівне, 2005. – С.240-242.

Інтереси німецьких торговельно-промислових кіл у колоніальному питанні (1871 – 1884) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип.14: Міжвід.зб.наук.прац. / Відп.ред. С.В.Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С.232-246.

Колоніальна проблематика у науковій спадщині В.Рошера (40 – 80-і рр. ХІХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.4. – Рівне, 2005. – С.193-196.

Концептуальні підстави «Міттельєвропи» Фрідріха Наумана // Політологічний вісник: Зб. наук. пр.: № 19. – К.: ТОВ «ХХІ століття: Діалог культур», 2005. – С.291-299.

Німецька концепція «Серединної Європи»: особливості еволюції в 1919-1939 рр. // Політологічний вісник: Зб. наук. пр.: №18. – К.: ТОВ «ХХІ століття: Діалог культур», 2005. – С.334-340.

Німецькі зовнішньополітичні ідеї періоду створення імперії // Грані. – 2005. – №6(44). – С.42-45.

Пангерманська «Серединна Європа» кінця ХІХ століття. Ідеї. Плани. Проекти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. – Вип.9. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград, 2005. – С.199-210.

Пангерманський союз і його серединноєвропейські та колоніальні плани (1886-1899 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету. – Вип.13. Серія Історія та археологія. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – №5. – С.107-120.

Пангерманські зовнішньополітичні футурологічні проекти кінця ХІХ століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.7. – Рівне, 2006. – С.282-292.

Розвиток комунікацій з громадськістю в умовах становлення глобальної спільноти та здійснення системних трансформацій (Рецензія: Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 489 с.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип.272. – Чернівці: Рута, 2005. – С.303-305.

Сучасні дослідження з історії Німеччини в Україні (Рецензія: Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року / За ред. Н.Є.Бойцун. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – 528 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.4. – Рівне, 2005. – С.241.

Серединноєвропейські та колоніальні плани пангерманського руху в Німеччині наприкінці ХІХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.6. – Рівне, 2005. – С.255-265.

Теоретико-концептуальні аспекти аналізу ідеології німецького колоніалізму // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Т.14. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – С.423-434.

Теоретико-концептуальні проекти «Міттельєвропи» австрійських учених і публіцистів // Грані. – 2005. – №3(41). – С.10-14.

Теоретичні засади зовнішньополітичної концепції Фрідріха Ліста // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип.272. – Чернівці: Рута, 2005. – С.194-200.

Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – №34-36(62-64). Проблеми змісту шкільного курсу нової історії. – Грудень, 2005. – С.59-72.

Формування глобального суспільства і розвиток комунікацій з громадськістю (Рецензія на монографію Є.Б.Тихомирової «Паблік рилейшнз у глобалізованому світі») // Грані. – 2005. – №1(39). – С.136-138.

Konstytucyjne zasady ukrainskiej panstwowosci oraz ewolucja systemu potycznego // Polska i jej wschodni sasiedzi // pod red. A.Andrusiewicza. – T.6. – Rzeszow, 2005. – S.123-133.

Wplyw procesow demokratyzacji w panstwach Europy Srodkowo-Wschodniej na wspolprace transgraniczna / у співавторстві з О.В. Тищенко // Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej: Z badan regionalnych, etnicznych I lokalnych // Red. M.Malikowski, D.Wojakowski. – Krakow, 2005. – S.98-117.

2006
 

Концептуалізація німецької Серединної Європи міжвоєнного періоду // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. – Вип.22. – К.: Знання України, 2006. – С.316-326.

Німецький колоніалізм: сучасні підходи до аналізу геополітичного виміру (Рецензія: Фокин С.В. геополитическое измерение колониальной политики Германии. Монография / Отв. ред. Л.О. Терновая. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 220 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.8. – Рівне, 2006. – С.317-318.

Німецькі колоніальні товариства 80-х рр. ХІХ ст.: Німецький колоніальний союз і його діяльність // Вопросы германской истории: Сборник научных трудов. – Днепропетровск: РИО ДНУ, 2006. – С.301-309.

Організаційно-ідейна еволюція молодіжного рухув міжвоєнній Німеччині (Рецензія: Давлєтов О.Р. «гітлерюгенд»: від «загону Адольфа Гітлера» до єдиної державної молодіжної організації «третього рейху» (1922-1939 рр.): Нариси. – Запоріжжя: просвіта, 2006. – 300 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.9. – Рівне, 2006.– С.303.

Пангерманські зовнішньополітичні футурологічні проекти кінця ХІХ століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.7. – Рівне, 2006. – С. 282-292.

Пангерманські футурулогічні проекти створення «Серединної Європи» кінця ХІХ століття // Грані. – 2006. – №4(48). – С.134-140.

Серединна Європа Фрідріха Наумана: фантом минулого чи реалії сьогодення? // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.10. – Рівне, 2006. – С.234-239.

Слов’янство в українській історичній думці (Рецензія: Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII – початок XXст.). – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 464 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.8. – Рівне, 2006. – С.316-317.

Сучасна українська держава: історичні детермінанти становлення, тенденції та проблеми розвитку // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 27-41.

Франція та становлення нової системи міжнародних відносин після першої світової війни: внутрішньополітичний аспект (Рецензія: Ачкіназі Б.О. Проблеми безпеки у політичному житті Франції 1918-1920. – К., 2005. – 412 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип.8. – Рівне, 2006. – С.318-310.

2007
 

Вплив процесів демократизації у державах ЦСЄ на оптимізацію транскордонного співробітництва // Концептуальні засади сучасної міжнародної політики: «константи» і «змінні»: Тези українсько-польського наукового семінару (Рівне, 29 – 30 жовтня 2007 року). – Рівне, 2007. – С.16-18.

Зовнішньополітична концепція Фрідріха Ліста // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». – К: КиМУ, 2007. – Вип.6. – С.120-130.

Концептуалізація міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.) [Рец.: Гон М.М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 431 с.] // Грані. – 2007. – №1(51). – С.155.

Міжнародні відносини у шкільному курсі сучасної історії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип.11. – С.275-287.

Національна толерантність у сучасній Україні: концептуально-методологічний та прикладний аспекти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.69. Вип. 56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С.90-93.

Німецький колоніальний союз і його діяльність у ХІХ ст. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип.3. – С.32-38.

Німецькі зовнішньополітичні ідеї 50 – 70-х років ХІХ ст. // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки). – Луганськ, 2007. – №4(121). – С.59-66.

Нове прочитання історії: сучасний зарубіжний дискурс / у співавторстві з А.М. Киридон // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2007. – Вип.5. – С.136-142.

Особливості національної толерантності в Україні: проблеми методології та регіональний вимір // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2007. – Вип.34. – С.206-212.

Пангерманська пропаганда планів створення німецького серединноєвропейського об'єднання // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки). – Луганськ, 2007. – №23(139). – С.77-83.

Проблеми міжнародних відносин у шкільному курсі новітньої історії (1914-2006) // Історія та правознавство. – Липень, 2007. – №19-21. – С.35-48.

Слов’янство в австрійській суспільно-політичній думці початку ХХ століття // Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: Матеріали доповідей і повідомлень Четвертого Всеукраїнського науково-практичного семінару (27-28 березня 2007 року). – Полтава: АСМІ, 2007. – С.198-212.

Соціоісторичний аналіз державно-церковних відносин у радянській Україні [Рец.: Киридон А.М. Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917 – 1930-х років. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 384 с.] // Грані. – 2007. – №2. – С.148-149.

Сучасна українська держава: історичні детермінанти становлення, тенденції та проблеми розвитку // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2007. – С.27-41.

Теоретико-концептуальні та прикладні аспекти еволюції німецької концепції «Серединної Європи» в міжвоєнний період // Слов’янський вісник. – Вип.6. Серія «Історичні науки». – Рівне: РІС КСУ, 2007. – С.147-154.

Український рух у Російській імперії: еволюція регіональних структур / у співавторстві з А.Жив’юком [Рец.: Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті роки ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Монографія. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 344 с.] // Історичний журнал: наукове громадсько-політичне видання / Інститут політичних і етносоціальних досліджень НАН України. – Київ: Вища школа. – 2007. – №3. – С.113-116.

The State and the Society. Evolution of the Democratic Process in Modern Ukraine // Democracy vs. Authoritarianism: Warsaw East European Conference (Warsaw University, July 15 – 18, 2007). – Warsawa, 2007. – S.79.

2008
 

Базові засади транскордонного співробітництва і перспективи функціонування єврорегіонів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.13. – С.217-224.

Державно-церковні відносини в радянській Україні в історико-соціологічному вимірі // Український історик: Журнал історії і українознавства / за заг. ред. Л.Винара. – 2008. – 3-4(179-180). Рік XLV. – Tom XLV VOL. – С.344-346.

Еволюція проблеми періодизації сучасного українського державотворення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. – 2008. – Вип.11. – C.118-124.

Концептуально-методологічний аспект дослідження національної толерантності в сучасній Україні // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.1. – С.131-135.

Мікроісторія в постмодерному зарубіжному дискурсі / у співавторстві з А.М. Киридон // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.6. – С. 102-115.

Національна толерантність у сучасній Україні // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Матеріали конференції 20-21 лютого 2008 р., м. Суми. – Суми, 2008. – С.149-152.

Неофункціональний підхід до аналізу сучасних євроінтеграційних процесів // Україна – Ватикан: Серія збірників наук. праць. – Вип. І. – Івано-Франківськ, 2008. – С.232-236.

Отто фон Бісмарк і Росія: дипломатичні «міжсвіти» рейхсканцлера // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип.52. Серія: Історичні науки. №5. – Чернігів, 2008. – С.130-136.

Політичні дискусії в Польщі довкола політики держави в Європейському Союзі (2004-2008 рр). // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МАГУ ім.. Петра Могили, 2008. – Вип.1. – С.142-145.

Проблеми викладання міжнародних відносин у шкільному курсі сучасної історії // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л.М.Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип.1. – С.278-292.

Геополітичні зміни в Європі після Першої світової війни // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць // Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип.2. – С.239-248.

Проблеми німецького колоніалізму: джерельна база // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С.279-284.

Сучасні євроінтеграційні процеси в контексті неофункціонального підходу // Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. – Вип. 15. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євро-інтеграційних процесах», Київ, 23-24 лютого 2008 р. – Київ: КиМУ, 2008. – С.86-91.

Українсько-російські відносини в умовах трансформації // Форум: Суспільно-політичний журнал. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – № 2(7). – С.63-68.

Українсько-румунські відносини на сучасному етапі: становлення, розвиток і проблеми у контексті транскордонного співробітництва // Причорноморський регіон у контексті європейської політики. – Одеса-Ополе-Вроцлав, 2008. – С.226-235.

Політика і мораль у сучасних міжнародних відносинах: особливості співвідношення та взаємодії // Слов’янський вісник. Серія «Історичні та політичні науки»: Збірник наукових праць. – Рівне, 2008. – Вип.7. – С.41-46.

Koncepcje teoretyczne pogranicza na Ukrainie // Pogranicze: Studia społeczne. – T. XIV, numer specjalny. Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje. – Białystok, 2008. – S.50-58.

Ogólnoeuropejski kontekst samoidentyfikacji procesów integracyjnych na przestszeni postradzieckiej // Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej / pod red. M.Klimeckiego, H.Szczechowicz. – Włocławek: Wyd-wo PWSZ, 2008. – S.105-110.

2009
 

Австрійські концепції Міттельєвропи періоду Першої світової війни // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни): Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.108-115.

Демократичні процеси як чинник оптимізації транскордонного співробітництва на просторі Центрально-Східної Європи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. – Луцьк: Вежа, 2009. – №3. – С.8-12.

Компроміс між Україною та Румунією в регіоні Чорного моря: острів Зміїний як «яблуко розбрату» // Південь України: Етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (м. Одеса, 10 – 11 квітня 2009 р.). – Одеса: ВМВ, 2009. – С.325-328.

Системний аналіз міжнародних відносин: компаративістика концепцій // Слов’янський вісник. Серія «Історичні та політичні науки»: Збірник наукових праць. – Рівне, 2009. – Вип.8. – С.207-215.

Проблеми викладання міжнародних відносин у шкільному курсі сучасної історії // Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С.А.Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип.1. – С.77-94.

Російсько-грузинський конфлікт 2008 року й Україна // Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2009. – Вип.3. – С.66-77.

Сучасні міжнародні відносини: основні тенденції еволюції // Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія: А.М.Киридон (голова) та ін. (Серія: «Міжнародні відносини»). – К.: КиМУ, 2009. – Вип.8. – С.21-35.

Колонізаційно-підприємницька діяльність німецького купецтва в Південній Америці у XVI ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Вип. 16. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, магістрантів. – Рівне: РДГУ, 2009. – С. 87-91.

Глобальні тенденції еволюції сучасних міжнародних відносин // Історична пам’ять: Науковий збірник. – 2009. - №1. – С. 121-128.

Integracyjne procesy na przestszeni postradzieckiej // Pjlatyczne dylematy Europy / pod red. W.Gizickiego. – Toruń: Wyd-wo Marszałek, 2009. – S.107-113.

Trojan S. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechy nowoczesności // Kultura – Historia – Globalizacja. – 2009. – Numer 5: http://www.khg.uni.wroc.pl/index.php (0,2 ark. druk.).

Цивілізаційно-культурний феномен України в умовах глобалізації // Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність: Серія збірників наукових праць. – Вип.3: / За заг. ред. д. філос. н. П. Яроцького, д. філос. н. Л.Филипович, д. філос. н. С.Кияка. – Київ, 2009. – С. 65 – 72.

Китай у сфері колоніальної політики Німецької імперії (кінець ХІХ століття) // Університет: Історико-філософський журнал. – 2009. – № 6 (32). – С. 10 – 15.

Плани створення „Міттельєвропи” у геополітичному вимірі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 200 – 205.

Отто фон Бісмарк – політик і дипломат / С.С.Троян, П.С.Троян // Науково-методичний вісник: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 8 „Історія та правознавство”. – С. 47 – 56.

2010
 

Теоретико-методологічні аспекти сучасного історичного дискурсу / С.С.Троян, А.М.Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Вип. 18. Спецвипуск: Проблеми історії в сучасному науковому дискурсі. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 4-15.

Проблеми історії німецького колоніалізму: аналіз джерельної бази // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Вип. 18. Спецвипуск: Проблеми історії в сучасному науковому дискурсі. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 237-243.

Фрідріх Енгельс як воєнний історик (Рец.: Кукурудза А.Р. Російська армія у воєнно-історичних записках Фрідріха Енгельса. Історіграфічний нарис. – Рівне: Вид. Олег Зень, 2009. – 92 с.) // Україна-Європа-Світ. – Вип.4: Міжнародний зб.наук. праць. Сер.: Історія, міжнародні відносиини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – 322 с. – С.301-302.

Витоки німецького колоніалізму: колоніальні плани та заокеанська діяльність німецтва у ХVІ-ХVІІІ ст. // Україна-Європа-Світ. – Вип.4: Міжнародний зб.наук. праць. Сер.: Історія, міжнародні відносиини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – С. 135 – 145.

Ukrainska PR-Liga i jej rola w ksztaltowaniu zewnetsznego image panstwa // Niepanstwowy uczeatnicy stosunkow miedzynarodowych / Pod redakcja Agnieszki Pawlowskiej. – Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2010. – С. 241 – 246.

На шляху до «світової політики»: боротьба Німеччини за португальські й іспанські колонії наприкінці ХІХ століття // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Рівне: РІС КСУ, 2010. – Вип. 9. – С. 181 – 187.

Цивілізаційно-культурні маркери України у вимірі глобалізації // Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 1. – С. 65 – 69.

Post-Soviet integration and Ukraine // Where are we? Post-Communist and post-Soviet countries over past twenty years: Abstrakts Warsaw East European Conference 2010. – Warsaw, 2010. – С. 46 – 47.

Зміна парадигм у сучасній українській історіографії: пострадянський дискурс // Historia – Mentalnosc – Tozsamosc. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii / pod red. K.Polasik-Wrzosek, W.Wrzoska, L.Zaszkilniaka. – Poznan: UAM, 2010. – С. 75 – 80.

“Dialog wladzy” na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, polaczenie? // Teksty na Konferencje “Kryzys, kryzysy, globalnosc”, Wroclaw 22 pazdziernika 2010 r. – Wroclaw: UW, 2010. – С. 119 – 124.

Ukraina i Rosja – dwie wizje rozwoju demokratycznego / S.Trojan, A.Kyrydon // Mlode Demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Srodkowej 1989 – 2009. Plaszczyzna gospodarcza i polityczna / pod redakcja Wojciecha Saletry, Janusza Jarosinskiego. – Kielce: UJK, 2010. – С. 73 – 77.

“Dialog wladzy” na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, polaczenie? // Kultura – Historia – Globalizacja. – 2010. – N 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.khg.uni.wroc.pl/

Laboratorium historyka: historyk jak interpretator tekstu / S.Trojan, A.Kyrydon // Homo narrator. Badanie opowiesci o doswiadczeniu. – Spala, 2010. – S. 16 – 17.

Системний вимір міжнародних відносин доби Модерну (Рец. на: Хижняк І.А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648 – 1918): підруч. для студентів вищих навч. закладів / І.А.Хижняк. – К.: ДП „Вид. дім „Персонал”, 2009. – 224 с.) / С.С.Троян, А.М.Киридон // Історична панорама. – 2010. – Вип 10. – С. 224 – 232.

Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження / С.С.Троян, А.М.Киридон // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Липень. – № 19-21 (227-229). – С. 9 – 17.

Сучасні проблеми вивчення міжнародних відносин // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Жовтень. – № 28 (236). – С. 16-1 – 16-8.

Основні тенденції сучасних міжнародних відносин: глобально-підсистемний вимір // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Листопад. – № 31 (239). – С. 16-1 – 16-5.

Особливості співвідношення і взаємодії політики та моралі в сучасних міжнародних відносинах // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Листопад. – № 31 (239). – С. 16-5 – 16-8.

Транскордонне співробітництво і функціонування єврорегіонів // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Грудень. – № 34 (242). – С. 16-4 – 16-6.

Україна в системі транскордонного співробітництва країн Центрально-Східної Європи // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2010. Грудень. – № 34 (242). – С. 16-6 – 16-8.

Український вимір інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Regiony i pogranicza. – Olsztyn: Centrum Badan Wschodnich Osrodka Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego w Olsztynie, 2010. – S. 193 – 199.

Постмодерністська візія історичного уявлення (Рец.: Wozniak M. Przeszlosc jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobrazni w badaniach historycznych. – Lublin: UMCS, 2010. – 280 s.) // Університет: Історико-філософський журнал. – 2010. – № 4 (36). – С. 119 – 122.

Політологія міжнародних відносин: теоретико-експлікаційний підхід // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 276-280.

Цивілізаційні особливості України у вимірі глобалізації // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 177-180.

Cywilizacyjne i kulturalne osobliwości Ukrainy: kontekst globalizacyjny [w:] Polska – Ukraina. Teraźniejszość i przyszłość. Studia społeczno-polityczne, pod. red. A.Andrusiewicza, Rzeszow – Sanok 2010, S. 379-386.

Perspektywa Rosji i świata z kolej futurologii politycznej: wyniki dla Ukrainy (razem z A.Kyrydon) [w:] Polska – Ukraina. Teraźniejszość i przyszłość. Studia społeczno-polityczne, pod. red. A.Andrusiewicza, Rzeszow – Sanok 2010, S. 387-392.

2011
 

Internet i tożsamość religijna (na przykładzie Ukrnetu) // Tożsamość i komunikacja / Redakcja J.Szulich-Kałuża, L.Dyczewski, R.Szwed. – Lublin: KUL, 2011. – S. 245-248.

Острів Зміїний: компроміс між Україною та Румунією в регіоні Чорного моря // Історія та правознавство: Науково-методичний журнал. – 2011. Січень. – № 1 (245). – С. 16-7 – 16-8.

Основні тенденції сучасних міжнародних відносин: глобально-підсистемний вимір // Географія: Науково-методичний журнал. – 2011. Січень. – № 2 (174). – С. 2 – 6.

Німецькі соціалісти і колоніальне питання (1884 – 1885 рр.) / Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті професора Г.Л.Бондаревського (12 – 13 квітня 2011 р., м. Луганськ) / Під ред. М.С.Бурьяна. – Луганськ: ТОВ „Віртуальна реальність, 2011. – С. 296 – 300.

Постсоветская интеграция и Украина // Россия и современный мир: проблемы политического развития: Тезисы VII Международной межвузовской научной конференции. Москва, 21 – 23 апреля 2011 г. / Под ред. Д.В.Васильева, В.А.Курициной, Н.С.Суходольской. – М.: Институт бизнеса и политики, 2011. – С. 111 – 112.

Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: маркування проблеми // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2011. – Т.ІІ . – С. 137 – 141.

Соціоконцептуальні основи зовнішньополітичних теорій Фрідріха Ліста і Вільгельма фон Рошера / С.С.Троян, П.С.Троян // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – Вип. 10. – С. 131 – 136.

Europe on the Political Map of the 21st Century: Open Network with Flexible Borders [w:] 1991 – 2011: 20 Years of Independence of post-Soviet countries: Abstracts Warsaw East European Conference 2011, Warsaw 2010, S. 44.

Гельголанд-Занзібарський договір 1890 р. і німецьке суспільство [w:] Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць, Тернопіль 2011, Вип.5, Ч. 2, Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, с. 136 – 143.

Українсько-румунські відносини у контексті транскордонного співробітництва [w:] Історія та правознавство: Науково-методичний журнал, Харків 2011, Квітень, № 10 (254), Основа, с. 16-1 – 16-7.

Англо-німецький договір 1890 р.: від колоніальної політики Отто фон Бісмарка до «нової ери» Лео фон Капріві [w:] Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, Рівне 2011, Вип. 12, РІС КСУ, с. 150 – 154.

Україна в системі сучасного транскордонного співробітництва: соціополітичний аналіз [w:] Панорама політологічних студій: Науковий вісник РДГУ, Рівне 2011, Вип. 5-6, РДГУ, с. 30 – 42.

Німеччина на шляхах «світової політики»: адмірал А. фон Тірпіц і програма будівництва військово-морського флоту [w:] Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць, Рівне 2011, Вип. 21, Вид. О.Зень, с. 444-453.

Південнонімецьке купецтво в Латинській Америці: колонізація і підприємництво у XVI ст. [w:] Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ, Рівне 2011, Вип. 22, РДГУ, с. 154 – 157.

Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896 – 1900 роки) [w:] Історична пам'ять: Науковий збірник, Полтава 2011, № 1 (25), ПНПУ, с. 95 – 110.

Перша світова війна та її наслідки у вимірі геополітичних змін у Європі [w:] Історія України. Всесвітня історія, Київ 2011, № 19 (707), 23 (711), Шкільний світ, с. 3 – 8, c. 3 – 5.

Отто фон Бісмарк – політик і дипломат (40 – 60-ті роки ХІХ ст.) [w:] Історія України. Всесвітня історія, Київ 2011. Вересень, № 35 (723), Шкільний світ, с. 3 – 9.

Україна в умовах глобалізації [w:] Історія та правознавство: Науково-методичний журнал, Харків 2011. Серпень, № 24 (268), Основа, с. 17 – 19.

Україна у форматі інтеграційних процесів на просторі СНД, Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності [w:] Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 19 травня 2011 р.), Київ 2011, Київський університет ім. Б.Грінченка, с. 21 – 26.

“Laboratorium Historyka”: Historyk i wpływy nowoczesnego społeczeństwa (razem z A.Kyrydon) [w:] Teksty na Konferencje “Nauka – Poznanie – Globalność”, Wrocław 21 pazdziernika 2011 r., Wrocław 2011, Uniwersytet Wrocławski, s. 125 – 129.

Сучасна Україна: соціополітичний аналіз у форматі цивілізаційно-культурних маркерів [w:] Учитель, колега, друг: Збірник відгуків, спогадів, наукових статей до 60-річчя від дня народження Суткового Володимира Лукича, Артемівськ 2011, УІПА, с. 79 – 85.

Українсько-польські відносини у проблемному полі дискурсів пам’яті [w:] Слов’янський світ і Україна: Зб. наук. праць на пошану ректора РДГУ проф. Р.Постоловського, Рівне 2011, Вид. О.Зень, с. 326 – 334.

Сучасна Україна: від локальної цивілізації до консолідації суспільства [w:] 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції, Київ, 18 – 19 травня 2011, Національна академія управління, с. 188 – 190.

Генезис польської історіографії: краківська історична школа (Рец.: Сінкевич Є.Г. Краківська історична школа в польській історіографії / Є.Г.Сінкевич. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – 332 с.) [w:] Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, Рівне 2011, Вип. 11, РІС КСУ, с. 295.

Системний вимір українсько-польської співпраці: аналіз наукового дослідження (Рец.: Польща – Україна. Сучасне і майбутнє. Суспільно-політичні студії / Під ред. проф. Анджея Андрусєвіча. – Жешув – Сянок, 2010. – 478 с.) [w:] Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, Рівне 2011, Вип. 12, РІС КСУ, с. 283.

Теорія і практика прометеїзму в політиці Другої Речі Посполитої (Рец.: Комар В.Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 – 1939 рр.) / В.Л.Комар. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. – 360 с.) [w:] Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, Рівне 2011, Вип. 12, РІС КСУ, с. 283 – 284.

Польська візія стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща [w:] Університет: Науковий історико-філософський журнал, Київ 2011, № 3 (41), КСУ, с. 123 – 125.

Національні меншини у міждержавних відносинах: сучасна українська історична візія (Рец.: Рендюк Т.Г. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище / Теофіл Рендюк. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 293 с.) [w:] Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ, Рівне 2011, Вип. 22, РДГУ, с. 313.

Українсько-польські відносини: архітектоніка соціальної памяті // Література та культура Полісся, Ніжин 2011, Вип. 64. Сучасні теоретико-методологічні дослідження соціальної історії і культури Полісся та України, с. 303 – 312.

2012
 

Конструювання механізмів історичного мислення (спільно з А. Киридон) // Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Войцех Вжосек. - Київ: Ніка-Центр, 2012.. - С. 5 – 25.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська. - Київ: Ніка-Центр 2012. - 272 с. (наукова редакція — спільно з В.Склокіним).

Системна ретроспекція міжнародних трансформацій і геополітичних зрушень // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Вип. 13. - Рівне: РІС КСУ 2012. - С. 261 – 263.

Біфуркаційний зріз сучасних міжнародних відносин у вимірі арабських революцій 2011 року // Словянський вісник: Збірник наукових праць. Вип. 14. Серія “Історичні та політичні науки”. - Рівне, 2012. - С. 229 — 233.

Пошук ідентичності в “Європі без кордонів”: між націоналізмом і космополітизмом (спільно з А. Киридон) // Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів / Даріуш Вояковський. - Київ: Ніка-Центр, 2012.. - С. 9 – 40.

Рецензія на книгу (спільно з А. Киридон): Вахудова А.М. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Анна Мілада Вахудова / Пер. з англ. Тараса Цимбала. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. 379 с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск 46 / За редакцією Руслана Сіромського. - С. 474–477.

«Зміна парадигм» у сучасній історіографії: орієнталізм і постколоніальний дискурс // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С. 3 — 20.

Проекти націотворення в компаративному історичному дискурсі (Рец.: Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття / Юрій Сергійович Земський. – Хмельницький, 2011. – 350 с.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С. 613 — 615.

Новітня польська візія дослідження історичного минулого (у співавторстві з А. Киридон) // Україна — Європа — Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М.Алексієвець. – Вип. 9. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. - С. 240 — 247.

Троян С. С. Немецкие проекты «Миттельевропы» конца ХIХ – начала ХХ вв. // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского Гуманитарные науки № 27. – Пенза:ПГПУ, 2012. - С. 1047 — 1054.

Trojan S. Nowe organizacje międzynarodowe w strukturze współczesnego świata. BRICS, NEXT ELEVEN, VISTA / Sergij Trojan, Ałła Kyrydon // Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / redakcja naukowa Wojciech Gizicki. – Toruń: Adam Marszałek, 2012. – S. 32 – 52.

Troyan S. East-Central Europe in search of Identity: Illusion or reality? / Serhiy Troyan // Warsaw East European Conference 2012. Old and New past, present and future of the post-communist world. Abstracts. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2012. – S. 52.

Троян С.С. Культурний код ідентичності в сучасній Україні / С.С.Троян // Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією: Збірник матеріалів VIII Міжнародної наукової конференції, 5-6 квітня 2012 р. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – С. 326 – 331.

Троян С.С. «Теорії можливих історій»: українсько-польські відносини у вимірі політик пам’яті / С.С.Троян // Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. Т. ІІ. Перезавантаження чи продовження? / За ред. А.Кульчицького, І.Гурака та ін. – Жешув-Львів-Івано-Франківськ: Вид-во Бібліотеки Кур’єра Галіцийського, 2012. – С. 129 – 135.

Троян С.С. Проблема сучасних європейських кордонів у форматі конструювання системи постбіполярного світу / С.С.Троян // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2012. – С. 85 — 87.

Троян С.С. Конструювання нової моделі інтеграції в Європі (Рецензія на монографію: Сидорук Т.В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства: монографія / Т.В. Сидорук. – Львів: ПАІС, 2012. – 444 с.) // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2012. Випуск 63. – К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2012. – С. 806 – 809.

Троян С.С. Германская Миттельевропа конца XIX – начала XX века: историческая ретроспектива / С.С.Троян // Вопросы германской истории: сб. научн. тр. / отв ред. С.И.Бобылева. – Днепропетровск: Узд-во ДНУ, 2012. – С. 167 – 193. – 1 др. арк.

Trojan S. Istota i przejawy konfliktów współczesności. Przypadek Arabskiej Wiosny Ludów / Sergij Trojan, Ałła Kyrydon // Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po roku 2010 / Redakcja Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Pachniak. – Łódź: Ibidem, 2012. – S. 12 – 14.

Trojan S. Przestszeń nadbałtycka w niemieckiem dyskursie kolonizacyjnem (od „Liviandische Chronik” F. Nyenstadta do „Das Deutsche Ordensland Preussen” H. von Treitschke) Прибалтійський простір у німецькому колонізаційному дискурсі (від «Лівонської Хроніки» Ф. Нієнштадта до «Німецької Орденської країни Пруссії» Г. фон Трейчке) / Sergij Trojan // Współczesność. – Poznań: Uniwersytet Poznański, 2012. – S. 453 – 471.

Троян С.С. Німецька геополітика у форматі зовнішньополітичних і колоніальних програм // Історія України. Всесвітня історія. – 2012. – Вересень. – № 35 (771). – С. 3 – 7.

Троян С.С. Історичне минуле між «правдою науки» і «правдою пам’яті» (Рец.: Woźniak M. Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych / Marek Woźniak. – Lublin: UMCS, 2010. – 280 s.) / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – С. 219 – 224.

Троян С.С. Арабські революції 2010 – 2011 рр. та їх наслідки / С.С.Троян // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 19: Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції / за заг. ред.. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 170 – 176.

Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького «Drang nach Osten» (Рец.: Patecka-Frauenfelder Anna. Stereotyp “Drang nach Osten” w prasie narodowej na przykładzie tygodnika “Myśl Polska/Nowa Myśl Polska” (1989 – 2003) / Anna Patecka-Frauenfelder. – Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 2010. – 351 s.) / С.С.Троян // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 19: Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції / за заг. ред.. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 309 – 310.

2013
 

Троян С.С. Германские планы «Mitteleuropa» и этнические проблемы Габсбургской монархии в международных отношениях периода войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Том II / Ответственные редакторы: Г. Д. Шкундин, М. Волос. – Москва, 2013. – С. 211 – 238 [Серия: Центральноевропейские исследования. Вып. 6].

Троян С.С. Арабська «весна народів» у комунікаційно-мережевному вимірі / С.С.Троян // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет / редколегія Тюрменко І.І. та ін. – К.: НАУ, 2013. – С. 129 – 131.

Троян С.С. Сучасна система міжнародних відносин: особливості переструктурування / С.С.Троян // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Збірник тез доповідей (м. Київ, 18 квітня 2013 р.). – К.: ДАУ, 2013. – С. 140 – 141.

Троян C.С. Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 230 – 238.

Троян С.С. Арабські революції початку ХХІ ст. Причини, рушійні сили та значення / С.С.Троян // Історія України: Вкладка «Історія України, Всесвітня історія». – 2013. – Квітень, № 4 (28). – С. С. 1 – 7.

Троян С.С. Сучасний стан і перспективи досліджень німецької колонізації Галичини / С.С.Троян // Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи / ред. кол.: О.І.Кобзар, І.М.Петренко, В.В.Сарапин. – Полтава: Полтавський літератор, 2013. – С. 28 – 31.

Trojan Sergij. Facebook z twarzą Arabskiej Wiosny Ludów: Internet wobec zmian kultury politycznej w świecie arabskim / Ałła Kyrydon, Sergij Trojan // Kultura popularna na Bliskim Wschodzie pod redakcją Katarzyny Pachniak i Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Difin, Warszawa 2013, S. 157 – 164.

Троян Сергей. Немецтво versus славянство: австрийские концепции Миттельевропы накануне и во время Первой мировой войны // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2013. Вип. 23–24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 187 – 193.

Троян С.С. Глобалізація і цивілізаційно–культурний феномен України // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 70. – С. 615 – 622.

Troyan S. The Baltic territories in the German colonial discourse (from “Liviandische Chronik” E.Nyenstadta to “Das Deutsche Ordensland Preussen” H. von Tretschke) // Barbarians at the gates: Mare Integrans. Studies on the history of the shores of the Baltic Sea. – Toruń: Adam Marszałek, 2013. – S. 347 – 363.

Trojan S. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechu nowoczesności [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 181 – 183.

Trojan S. „Dialog władzy” na nowoczesnej Ukrainie doby kryzysu politycznego: dysonans, kakofonia, połączenie? [w:] Historia – Kultura – Globalizacja, vol. III, Wrocław, GAJT 2013, s. 649 – 658.

Trojan S. Globalne miasto: Materiały konferencji naukowej. – Wrocław, 2013. – S. 124 – 126.

Троян С.С. Культурная память и политическое воображение: эффект «дереализации»: Материалы Международной научной конференции «Культурная память», г. Скопье, Республика Македония, 5-7 сентября 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cultcenter.net/?p=1041

Троян С.С. Особливості історичної пам’яті у країнах Центрально-Східної Європи / С.С.Троян // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 127 – 135.

Троян С.С. Кордони, історична пам'ять та ідентичність у сучасній Європі: динамічне поле взаємодії / С.С.Троян, А.М.Киридон // Міжнародні чинники національної пам’яті: Збірник наукових праць. – К.: «НВЦ Пріоритети», 2013. – С. 19 – 28.

Троян С.С. Міжнародні відносини в постбіполярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С.С.Троян // Зовнішні справи (UA Foreign Affairs). – 2013. – № 12. – С. 40 – 45.

Троян С.С. Світ після «холодної війни: трансформація міжнародної системи / С.С.Троян // Статус постоянного нейтралитета: опыт Туркменистана: Материалы Международной научно-практической конференции, Киев, 29 ноября 2013 г. – К.: ДАУ, 2013. – С. 177 – 181.

Троян С. День пам’яті жертв тоталітарних режимів / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 86-87.

Троян С. Європейської пам’яті й сумління платформа / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 115-116.

Троян С. Дослідницький центр національного примирення в Словенії / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 95-96.

Троян С. Естонський інститут історичної пам’яті / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 103-104.

Троян С. Інститут дослідження тоталітарних режимів / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 159-160.

Троян С. Інститут історії угорської революції 1956 р. / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 160-162.

Троян С. Інститут національної памяті (ІНП) (Польща) / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 163-164.

Троян С. Інститут національної памяті (ІНП) (Словаччина) / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 164-165.

Троян С. Інституції пам’яті та політика пам’яті в Болгарії / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 165-166.

Троян С. Інституції пам’яті та політика пам’яті в Латвії / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 167-168.

Троян С. Інституції пам’яті та політика пам’яті в Румунії / С.Троян, В.Огієнко // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 168-169.

Троян С. Центр дослідження геноциду і руху опору жителів Литви / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 417-418.

Троян С. Федеральний уповноважений із документів Служби Державної Безпеки колишньої НДР / С.Троян // Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 431-432.

2014
 

Троян С.С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки України / С.С.Троян // Зовнішні справи (UA Foreign Affairs). – 2014. – № 1. – С. 6 – 11.

Троян С.С. Проект «Mitteleuropa»: Германия versus Антанта: Материалы Третьей международной научной конференции «Первая мировая война, Версальская система и современность», Запорожье, 6-7 февраля 2014 г. – Запорожье: ЗНУ, 2014. – С. 43 – 47.

Троян С.С. На пути к возвышению Германии: планы создания Mitteleuropa и начало Первой мировой войны / С.С.Троян // // Словянський вісник: Збірник наукових праць. Вип. 17. Серія “Історичні науки”. – Рівне, 2012. – С. 90 – 95.

Троян С.С. Сучасна система міжнародних відносин: основні тенденції еволюції / С.С.Троян // Україна в сучасній системі дво- і багатосторонніх відносин (1991 – 2013 рр.): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – С. 8 – 16.

Троян С.С. Українсько-російські відносини: інтеграційний вимір / С.С.Троян // Україна в сучасній системі дво- і багатосторонніх відносин (1991 – 2013 рр.): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – С. 26 – 37.

Троян С.С. Українсько-турецькі відносини в багатополярному світі: історія, сучасний стан, перспективи / С.Троян, В.Новосад // Україна в сучасній системі дво- і багатосторонніх відносин (1991 – 2013 рр.): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – С. 166 – 179.

Троян С.С. Пост біполярний світ: тенденції еволюції міжнародних відносин і зовнішньої політики / С.С.Троян // Зовнішня політика у постбіполярному світі (Аналіз. Проблеми. Прогнози): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – С. 5 – 10.

Вверх

моб. телефон:
+38 050 147 52 73

📧 e-mail:      kattis@ukr.net
📧 troyan.politic@gmail.com

Facebook
2010-2021 ©